หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

งานวิจัยมหาวิทยาลัย
 
การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชาวต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...นายสาคร ธระที และ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท
ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ...นายชานนท์ วงศ์นวล
ศึกษาศาสนสถานที่สำคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร ...รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ
การรู้จำอักขระอักษรธรรมอีสานโดยใช้ตัวแบบฮิดเดนมาร์คอฟ ...นายนิรันดร เลิศวีรพล, นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้บริการห้องสมุด มจร. วข.แพร่ ...ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ
การประเมินประสิทธิภาพการสอนวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ฯ ...ผศ.บัญชา จำปารักษ์ และคณะ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษากับการสื่อสารที่จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ...ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย ...พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล (เกษนคร)
เจตคติของเยาวชนที่มีต่อพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ...พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์,ดร.
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน ฯ ...นายบรรยวัสถ์ ฝางคำ และ นางนฤมล ดวงแสง
การปรับพฤติกรรมเยาวชนตามแนวพุทธ ฯ ...ผศ.คำผล กองแก้ว
ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.3 จ.แพร่ ...นายสมจิต ขอนวงค์ และคณะ
A Critical Study of the Mahachat Sung-Sermon From Isaan ...ผศ.ดร. ดิปติ มหันตะ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ ...ดร.ประมูล สารพันธ์
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย ...รศ. ดร. ประกอบ คุปรัตน์
                                        
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕