หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการส่งเสริมระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร เขต ๒๘(การบริหารการศึกษา) ...นางสาวกัลยกร ทองโสม
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพมหานคร(การบริหารการศึกษา) ...นางสาววิภาพร ทุนาบาล
ศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ...พระคำยอด ปญฺญาธโร (อินพะจัน)
การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น(การบริหารการศึกษา) ...พระปลัดอภิสิทธิ์ ธีรปญฺโญ (เล็กภิญโญ)
การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๕(การบริหารการศึกษา) ...นางยุพิน ขุนทอง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนมัธยมสงฆ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (การบริหารการศึกษา) ...พระกีต้าร์ กิตฺติวุฑฺโฒ (วิไลวงศ์)
ประสิทธิผลการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามหลักอิทธิบาท ๔ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ(การบริหารการศึกษา) ...พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม/กิ่งแก้ว
การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕(การบริหารการศึกษา) ...นายศุภกิจ ภูโอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี(การบริหารการศึกษา) ...พระมหาบันทอน สุธีโร (ทองสว่าง)
การบริหารสถานศึกษาตามหลักโยนิโสมนสิการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑(การบริหารการศึกษา) ...ภิญญาดา ชนะเสภา
ประสิทธิผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(การบริหารการศึกษา) ...พระมหาศุพชัย สุภชโย (บุญพร้อม)