หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสมพงษ์ ชินวํโส (วิสัย)
 
เข้าชม : ๓๙๗๕ ครั้ง
การประยุกต์ใช้หลักพุทธสันติวิธี เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมของพระวิทยากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ (สาขาวิชาสันติศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระสมพงษ์ ชินวํโส (วิสัย) ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ
  ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) ศึกษาสภาพปัญหาการทำงานเป็นทีมของพระวิทยากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒) ศึกษาหลักพุทธสันติวิธีเพื่อการทำงานเป็นทีมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๓) ศึกษาการประยุกต์หลักพุทธสันติวิธีเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมของ            พระวิทยากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม(Qualitative Research)  ผลการศึกษาพบว่า

             ๑) ปัญหาในการทำงานเป็นทีมส่วนใหญ่คือ ความไม่เข้าใจในจุดประสงค์และบทบาทหน้าที่ของตน, การประสานงาน และความไม่พร้อมของผู้จัดโครงการ, การขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการอบรม, การขาดพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ และการขาดผู้ประสานงานที่มีความเข้าใจในกระบวนการอบรม

             ๒) พุทธสันติวิธีที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม คือ หลักสาราณียธรรม ๖ ได้แก่ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม  สาธารณโภคี ศีลสามัญญตา  และ ทิฏฐิสามัญญตา เป็นแนวทางแก้ไขความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม  ก่อเกิดความร่วมมือ  การผ่อนปรนเข้าหากัน  ความเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งเป็นลักษณะและคุณค่าความสำคัญของหลักสาราณียธรรม  

             ๓) การประยุกต์หลักพุทธสันติเพื่อการทำงานเป็นทีมของพระวิทยากร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  แบ่งเป็น ๒ หมวด คือ  (๑) ประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล กล่าวคือ การมุ่งเสริมให้พระวิทยากรใส่ใจในการปฏิบัติต่อกัน การทุ่มเทให้ความช่วยเหลือกิจการงานต่างๆ อย่างจริงใจ การแสดงออกต่อกันด้วยความเคารพยึดหลักพระธรรมวินัย การใช้วาจาสุภาษิตในการสื่อสารประสานงาน การเป็นกัลยาณจิตรแก่กันและกัน การมีจิตสาธารณะมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  (๒) ประยุกต์ใช้ในระดับการบริหารจัดการทีม กล่าวคือ การจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดสรรประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม การร่วมวางระเบียบปฏิบัติในการทำงานเป็นทีม จัดทำคู่มือระเบียบการปฏิบัติให้กับทีมพระวิทยากร การยืนหยัดอุดมการณ์เผยแผ่คำสอนสร้างปัญญาตื่นรู้กับสังคม

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕