หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระโกวิท พลญาโน
 
เข้าชม : ๔๓๑๘ ครั้ง
ศึกษาวิเคราะห์วิถีพหุวัฒนธรรมของชุมชนวัดขันเงิน จ. ชุมพร ตามหลักพุทธสันติวิธี (สาขาวิชาสันติศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระโกวิท พลญาโน ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ
  ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพี่อศึกษาสภาพบริบททางสังคม พหุวัฒนธรรมของชุมชนวัดขันเงิน จ. ชุมพร ๒) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีวิถีพหุวัฒนธรรมชุมชนสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธี  ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิถีพหุวัฒนธรรมของชุมชนวัดขันเงิน จ. ชุมพร ตามหลักพุทธสันติวิธี  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม(Qualitative Field Research)   ผลการวิจัย พบว่า

            ๑. สภาพบริบททางสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชนวัดขันเงิน จ. ชุมพร เดิมเป็นชุมชนทางการเกษตรและเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าขาย  มีกลุ่มคนชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ร่วมกับคนไทยท้องถิ่นเดิม จนเป็นแหล่งเศรษฐกิจ เป็นชุมชนที่นับถือระบบเครือญาติ เชื่อถือในบุญกุศล  มีวัฒนธรรมเชื้อชาติที่หลากหลายและผสมผสานกัน  ชุมชนมีความร่วมมือ  สร้างความรักความเข้าใจระหว่างกัน  มุ่งสร้างประโยชน์สาธารณะ   ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในชุมชน   

            ๒. หลักพุทธสันติวิธีที่ส่งเสริมความพหุวัฒนธรรมชุมชนโดยไม่ใช้ความขัดแย้ง มีเมตตา  ปราศจากอันตราย เป็นเอกภาพ  ประสานกลมเกลียว มีเสรีภาพ และความยุติธรรม พึ่งตนเองได้  ให้โอกาสเท่าเทียม  เกิดสวัสดิการสังคม มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกัน    ด้วยกรอบแนวคิดหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) ทาน ให้เอื้อเฟื้อ เสียสละ แบ่งปัน  ๒) ปิยวาจา พูดจาสุภาพ ไพเราะ ๓) อัตถจริยา การมุ่งทำประโยชน์สุขต่อกัน  ๔) สมานัตตตา การปรับตัวเข้าหากัน ร่วมสุข ร่วมทุกข์     

            ๓. ศึกษาวิเคราะห์วิถีพหุวัฒนธรรมของชุมชนวัดขันเงิน เป็นชุมชมเอื้ออารีด้วยวิถีแห่งการให้การเสียสละแบ่งปัน (ทาน) คือ การตระหนักในหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ  การทำงานรับใช้คน การให้บริการ ให้ความช่วยเหลือด้วยใจ  การสืบทอดรักษาวิถีชุมชนด้วยความรักและความเข้าใจ (ปิยวาจา) คือ ไม่ว่าร้าย  เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  การเคารพให้เกียรติ  อย่าเอาเรื่องเชื้อชาติ ศาสนามากล่าวถึงทำนองล้อเล่น  การสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สุขร่วมกัน (อัตถจริยา) คือ การทำตนให้เป็นประโยชน์สุขต่อตนและคนอื่น  การไม่นิ่งดูดาย มีน้ำใจไมตรีต่อกัน  สร้างสิ่งที่ดีงามต่อเพื่อนมนุษย์  ร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันพิจารณา การพึ่งพาอาศัยกัน การสืบสานสายสัมพันธ์วิถีแห่งความเป็นญาติมิตร (สมานัตตตา) คือ  ความอดทน อดกลั้น  ยอมรับผู้อื่น เห็นผู้อื่นเปรียบเสมือนญาติ  มีกิจกรรมร่วมกัน  อยู่อย่างสามัคคีและรักกันดุจพี่น้อง    

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕