หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » อัศวิน วาจางาม
 
เข้าชม : ๓๗๗๗ ครั้ง
แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจตามหลักพุทธสันติวิธีของนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย (สาขาวิชาสันติศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : อัศวิน วาจางาม ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
  พูนสุข มาศรังสรรค์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ  ๑) เพื่อศึกษาสภาพบริบทของปัญหา สาเหตุ อุปสรรค และแรงบันดาลใจของนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย ๒) เพื่อศึกษาแนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจและหลักอิทธิบาท ๔ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๓) เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจตามหลักพุทธสันติวิธีของนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบภาคสนาม โดยการศึกษาเอกสารและใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก                   (In-Depth-interview) มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants Interview) จำนวน ๙ ท่าน

             ผลการศึกษาพบว่า

             ๑) แรงจูงใจในการมาเป็นนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทยมาจากความมุ่งหมายส่วนตัวเป็นหลัก แต่เมื่อมาเป็นทีมชาติแล้วนักกีฬาต่างก็มีจุดหมายที่นำพาทีมไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สำหรับกีฬาชายจะมีจุดหมายในระดับที่มองเป้าตามหน้าที่แข่งขันของตนเอง ในขณะที่นักกีฬาหญิงมีพลังจากแรงบันดาลใจและเป้าหมายที่สูง ปัญหาและอุปสรรคของนักกีฬาคือ จำนวนนักกีฬามีน้อยเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมแพร่หลาย เวลาการซ้อมไม่สอดรับกับวิถีดำเนินชีวิตที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ผู้นำในทีมขาดความมั่นใจในตนเองทำให้ควบคุมแก้ไขปัญหาในทีมไม่ค่อยได้ การฝึกสอนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ให้นักกีฬาตัดสินแก้ปัญหาด้วยตนเอง และนักกีฬาค่อนข้างขาดระเบียบวินัยในการซ้อม สาเหตุที่ทำให้กีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร คือ เส้นทางความสำเร็จของทีมกับนักกีฬายังไม่เป็นหนึ่งเดียว ทำให้ขาดความมุ่งมั่น และทำให้ประมาทในการเตรียมตัวเพื่อแข่งขัน

 

 

             ๒) แรงบันดาลใจ เป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในทำให้มนุษย์อยากกระทำบางสิ่งบางอย่างให้ลุล่วงตามความมุ่งหวัง และมีพลังที่จะข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ สำหรับในทางพระพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้มีคำเรียกว่าแรงบันดาลใจ แต่ก็มีหลักคำสอนที่เรียกว่า อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ปฏิบัติเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรค เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ เป็นบันไดแห่งความสุขและความสำเร็จ มีความรักในสิ่งที่ทำ มีความพอใจมีความขยันหมั่นเพียร ความเอาใจใส่ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอยู่เสมอ การทำงานสิ่งใดก็ย่อมมีประสิทธิภาพและคนทำงานก็ย่อมมีความสุข

             ๓) การสร้างแรงบันดาลใจเป็นพื้นฐานที่ทำให้นักกีฬามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อ มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข ผู้ฝึกสอนควรสร้างแรงบันดาลใจโดยปลูกฉันทะขึ้นมา เมื่อมีการปลูกความยินดี ความพึงพอใจขึ้นภายในใจเรียบร้อยแล้ว ผลที่ตามมาคือ นักกีฬามีวิริยะ หรือความเพียรพยายามในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงคลื่นลูกเก่ามีความพยายาม อดทนในการถ่ายทอด สั่งสอนคลื่นลูกใหม่ ด้วยความมุ่งมั่น มีจิตใจที่จดจ่อไปกับงานนั้น ๆ มีสมาธิ ไม่ประมาท และสุดท้ายนำผลการฝึกซ้อม การแข่งขัน การถ่ายทอดมาไตร่ตรองและมุ่งไปสู่เป้าหมายในที่สุด

 Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕