หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ไชยยา เมืองแทน
 
เข้าชม : ๓๑๗๘ ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : ไชยยา เมืองแทน ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สมชัย ศรีนอก
  พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร โดยเก็บข้อมูลจากประชากรที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๓๐๙ คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าความแปรปรวนทางเดียว t-test และ F-test ซึ่งจากการวิจัยเรื่องนี้ ผลการวิจัย พบว่า

๑. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘  ด้าน ด้านการมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการรักความเป็นไทย ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง และด้านการใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ครูได้สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้ากับการเรียนการสอนได้ครอบคลุมทุกด้าน เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามที่ทางโรงเรียนได้คาดหวังไว้ และ เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ที่ต้องการให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นนี้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะนั้นครูเน้นและสอดแทรกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะได้อย่างดีมาก

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร ทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร พบว่า ด้านเพศ ด้านอายุ โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านระดับชั้นเรียน โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนควรปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ ควรสอนให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ควรตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ เพื่อฝึกและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความสามัคคีมีคุณธรรมเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕