หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระธนู ธนวฑฺฒโน (เนียมวงศ์)
 
เข้าชม : ๓๖๔๐ ครั้ง
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาพุทธชินราชศึกษา โรงเรียนสาธิตวิทยาลัย สงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระธนู ธนวฑฺฒโน (เนียมวงศ์) ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระวิเทศพรหมคุณ
  บุญเลิศ จีรภัทร์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาพุทธชินราชศึกษา โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาพุทธชินราชศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ๒) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ชุดการเรียนรู้วิชาพุทธชินราชศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาพุทธชินราชศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

             ผลการวิจัยพบว่า

             ๑. ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ วิชาพุทธชินราชศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก E1 = ๘๕.๓๑/E2 = ๘๗.๓๕ เป็นไปตามมาตรฐาน ๘๐/๘๐

             ๒. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิชาพุทธชินราชศึกษาทั้ง ๔ ชุดการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๘)

          ๓. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ชุดการเรียนรู้ วิชาพุทธชินราชศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท่ากับ ๑๗.๙๗ ซึ่งสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์เท่ากับ ๑.๘๒ ณ ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕

 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕