หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาชนินทร์ อธิวโร (ลิขสิทธิพันธุ์)
 
เข้าชม : ๓๖๙๙ ครั้ง
วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาชนินทร์ อธิวโร (ลิขสิทธิพันธุ์) ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  บุญเลิศ จีรภัทร์
  พระวิเทศพรหมคุณ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑.) เพื่อศึกษาวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่     ๒.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่  ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน

             การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๔๐ คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ เสร็จแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

๑. การจัดการเรียนรู้ เรื่องศาสนพิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่ ก่อนเรียนและหลังเรียน แต่ละกลุ่มสามารถเรียนรู้นำเสนอตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

  ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องศาสนพิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่ ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ก่อนเรียนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ ๘.๒๐ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๒.๓๗ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ .๐๕ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕