หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน (วงศ์อนุ)
 
เข้าชม : ๓๗๕๐ ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรมในการเรียนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน (วงศ์อนุ) ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  บุญเลิศ จีรภัทร์
  สมชัย ศรีนอก
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรมในการเรียนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรมในการเรียนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน ๒,๖๐๗คนโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและแบบลำดับขั้นโดยตารางของยามาเน่จำนวน ๓๔๗ คน โดยใช้สถิติค่าความถี่,ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและการทดสอบค่า (ANOVA) ดังกล่าวผลการวิจัยพบว่า

             ๑. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรมในการเรียนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง ๕ ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

             ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรมในการเรียนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจำแนกตามเพศโดยการทดสอบค่าทีโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวจำแนกตามระดับชั้นเรียนขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

             ๓. เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรมในการเรียนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมควรจัดเนื้อหาในรายวิชาให้เหมาะสมกับหน่วยกิตเน้นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงมีการบูรณาการให้สอดคล้องกับความพื้นฐานความรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายผู้เรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงมีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายพร้อมทั้งติดตามนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขและทำให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕