หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสิทธิชัย คมฺภีโร (รินฤทธิ์)
 
เข้าชม : ๓๗๘๖ ครั้ง
ชุดการสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระสิทธิชัย คมฺภีโร (รินฤทธิ์) ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สมชัย ศรีนอก
  บุญเลิศ จีรภัทร์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง “ชุดการสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพสูงกว่า ๘๐/๘๐  ๒) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในชุดการสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร สูงกว่าร้อยละ ๘๐  ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดการสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

             ผลการวิจัยพบว่า

             ๑. ประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร E1 = ๘๓.๗๕ /
E2 =  ๘๕.๐๐ เป็นไปตามมาตรฐาน ๘๐/๘๐  

             ๒. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๘)

             ๓. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ชุดการสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท่ากับ ๑๗.๑๑ ซึ่งสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์เท่ากับ ๑.๑๖ ณ ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕

 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕