หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาหนูไกล เตชวโร (สมนาม)
 
เข้าชม : ๓๘๒๓ ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาหนูไกล เตชวโร (สมนาม) ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  บุญเลิศ จีรภัทร์
  พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods)ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ๕,๕๑๑ คน ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๓๖๔ คน เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา และเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของการเรียนรู้ธรรมศึกษา นำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแก่ นักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

ผลการวิจัยพบว่า

          ๑. ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย = ๓.๔๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสื่อการสอนธรรมศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา และด้านปัญหาของเนื้อหาธรรมศึกษาตามลำดับ

          ๒. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ด้าน โดยผู้ให้ข้อมูลแบ่ง เป็นชาย ๑๒๐ คน หญิง ๒๔๔ คน จำแนกตามเพศ อายุ และระดับชั้น พบว่านักเรียนที่มีเพศ อายุ และระดับชั้น ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

          ๓. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของนักเรียน พบว่า ควรให้มีการปรับปรุงเนื้อหาธรรมศึกษาให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน เพื่อเป็นอุปการในการเรียนรู้ธรรมศึกษา ควรมีการปรับปรุงสื่อการสอนให้หลากหลาย และอบรมครูผู้สอนด้านวิชาการความรู้ธรรมศึกษาให้รอบด้าน

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕