หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระธานี จนฺทิโก (กลอมนอก)
 
เข้าชม : ๕๐๘๕ ครั้ง
การพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา 4 ของเยาวชน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ชื่อผู้วิจัย : พระธานี จนฺทิโก (กลอมนอก) ข้อมูลวันที่ : ๐๓/๑๒/๒๐๑๙
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
  ลลิตา ฤกษ์สำราญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการพัฒนาตนเองของเยาวชน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ก่อนและหลังการใช้หลักภาวนา ๔ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ลักษณะการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวิบูลวิทยา ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แบบสอบถามระดับการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ และ ๒) ใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที ค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด

 

ผลการวิจัย พบว่า

               ๑) เยาวชน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ภาพรวม มีระดับการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับ ปานกลาง

               ๒) เยาวชน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หลังเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ภาพรวม มีระดับการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับ มาก

               ๓) ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา  ๔  ของเยาวชน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ โดยภาพรวมสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

               ๔) เยาวชน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่มีเพศ แตกต่างกัน หลังเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ภาพรวมสูงขึ้น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.๐๕

               ๕) เยาวชน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่มีอายุ แตกต่างกัน หลังเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ภาพรวมสูงขึ้น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.๐๕

               ๖) เยาวชน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่มีอาชีพผู้ปกครอง แตกต่างกัน หลังเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ภาพรวมสูงขึ้น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.๐๕

               ๗) เยาวชน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่มีสถานภาพทางครอบครัว แตกต่างกัน หลังเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ ภาพรวมสูงขึ้น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.๐๕

 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕