หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ปฏิทินกิจกรรม


หมวดหมู่
หน้าแรก
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสงฆ์
กิจกรรมเว็บไซต์กลาง

หน้าแรก » กิจกรรมมหาวิทยาลัย

 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ : 6 มกราคม 2560 - 6 มกราคม 2560
สถานที่: ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา
ผู้ส่งข่าว: กองวิชาการ
รายละเอียดกิจกรรม
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***************
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
 ๑.๒.๑ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ๑.๒.๒ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ๑.๒.๓ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ
 ๑.๒.๔ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙
 ๑.๒.๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๖
 ๑.๒.๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๙
 ๑.๒.๗ เรื่อง แจ้งข่าวสารผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘๐

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ.
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓.๓ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓.๔ เรื่อง ทบทวนการรับรองคุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาบาลีสันสกฤต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) คณะพุทธศาสตร์
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)คณะพุทธศาสตร์
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) คณะพุทธศาสตร์
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) คณะพุทธศาสตร์
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์
๔.๗ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ พ.ศ. ....
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
๔.๙ เรื่อง วันประสาทปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓
  
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

หมวดหมู่ : กิจกรรมมหาวิทยาลัย


Print This Page Sent to Friend

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕