หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » โครงสร้าง
  » บุคลากร
  » ประวัติ
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
 
 
โฮมเพจ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

คณบดี
พระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร) ป.ธ.๙,พธ.บ.,M.A.,Ph.D. (Ling.)

ภารกิจส่วนงาน
 -จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 -วิจัยและพัฒนา
 -ส่งเสริมความร่วมมือกับศูนย์บัณฑิตศึกษา องค์กรทั้งในและต่างประเทศ
 -ประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม

บุคลากร     ๒๑ รูป/คน
  ตำแหน่งบริหาร   ๓   อัตรา
  ตำแหน่งวิชาการ  ๑๒  อัตรา

   -ประจำ     ๑๑  (ลาศึกษาต่างประเทศ ๑)
   -อัตราจ้าง  ๑ 
  ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ   ๖  อัตรา
   -ประจำ     ๕ 
   -อัตราจ้าง  ๑ 

website :
http://gds.mcu.ac.th
E-mail: grads@mcu.ac.th

ที่ตั้ง
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย*
ห้อง ๓๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐  ภายใน : ๑๑๓๓
*เวลาทำการ ๑๒.๓๐ น. - ๒๐.๓๐ น. หยุดทำการในวันพระ,วันอาทิตย์,วันนักขัตฤกษ์ และวันที่ราชการหรือมหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ กรณีวันธรรมดาวันใดที่ตรงกับวันพระซึ่งหยุดทำการ จะเปิดทำการในวันเสาร์ถัดไปเป็นการชดเชย

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๒*
ห้อง B400 (มุม) ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม ฝั่ง บี (B)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔, ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๕
ภายใน : ๘๐๕๔, ๘๐๕๕
* มีเจ้าหน้าที่ทำการในวัน จันทร์,อังคาร,พุธ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๔๕ น. (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๓)

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง ๓๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๓ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ อีเมล์ grads@mcu.ac.th