หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วังน้อย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๗๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๑๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
 
 
Untitled Document
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

              มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านพระพุทธศาสนา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้น ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง เปิดสอนมาตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ จนถึงบัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ขยายการศึกษาไปยังต่างจังหวัดทั่วทุกภาค มีวิทยาเขตในจังหวัดต่าง ๆ ถึง ๑๐ แห่ง และมีวิทยาลัยสงฆ์อีก ๔ แห่ง แต่ตัวมหาวิทยาลัยในส่วนกลางที่วัดมหาธาตุ มีสถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายงานให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์เหล่านั้นซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเรื่อยมา

             บัดนี้ มีผู้มีจิตศรัทธา คือ นายแพทย์รัศมี และนางสมปอง วรรณิสสร เจ้าของโรงพยาบาลสยาม ได้ถวายที่ดิน เนื้อที่ ๘๔ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา ที่ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดสร้างศูนย์กลางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒


อาคาร มวก.๔๘ พรรษา(หอประชุม)
 
ทัศนียภาพองค์รวม ภายนอกอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา (อาคารหอประชุม) ภาพภายในอาคาร มวก.๔๘ พรรษา ซึ่งทำหน้าที่เป็นห้องประชุมใหญ่
และห้องประชุมย่อย
 

รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างพระอุโบสถ วัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระอุโบสถวัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อุปถัมภ์การก่อสร้างโดยพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ และคณะพุทธศาสนิกชน ซึ่งได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ ๗๕ %

ถ่ายเมื่อ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา
อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา
เริ่มก่อสร้าง ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๗๒๐ วัน ซึ่งได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ ๒๕ %

ถ่ายเมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑


 แผนที่สำนักงานใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


 วิดิทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
     ความเป็นมาของการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
     ๖๘,๕๔๗ kb    ระยะเวลา ๗ นาที @ ๒๘.๘ kb

  Download โปรแกรมสำหรับชมวีดิทัศน์ที่นี่
  โปรแกรม Windows Media Piayer จาก
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/player.asp
กลับด้านบน
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕