หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วังน้อย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๗๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๑๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
 
 
Untitled Document
คำปรารภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคารในสถานที่แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย บริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัย ณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จมาเป็นองค์ประธานทรงวางศิลาฤกษ์ เวลา ๑๗.๐๐ น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ นำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่บรรดาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและพุทธศาสนิกชนทั้งมวล
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในรูปแบบสากลนิยม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ ถึงปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๔๔ รุ่น ระดับปริญญาโท ๑๑ รุ่น ขยายการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค ๑๐ วิทยาเขต และ ๔ วิทยาลัยสงฆ์ ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งในด้านกายภาพและวิชาการ ทำให้จำเป็นต้องมีศูนย์การบริหารการจัดการซึ่งมีพื้นที่มากพอที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้าไปติดตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวก ในทุกด้าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีภารกิจหลักคือจัดการเรียนการสอนวิชาการพระพุทธศาสนาแก่นิสิตภายในสถาบันและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาในโอกาสพิเศษอื่นๆ มหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีผู้เรียนจบหลักสูตร ๔ ปีแล้วต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจอีก ๑ ปีก่อนรับปริญญา ข้อกำหนดนี้ทำให้เกิดกิจกรรมบริการสังคม เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ดำเนินการโดยพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อการดำเนินงานจัดสร้างอาคารมหาวิทยาลัยแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์ จะมีผลทำให้การดำเนินงานภารกิจ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น
งานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ เป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้กำลังกายและกำลังสติปัญญามาก ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป การจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง จากนาลันทา ถึงมหาจุฬาฯ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้สึกสำนึกร่วมกันในการที่จะช่วยกัน ส่งเสริมงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ ความยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน วิชาการพระพุทธศาสนา ด้านการบริหารการจัดการ ด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ของมหาวิทยาลัยนาลันทา เป็นสิ่งที่สมควรศึกษาเพื่อนำมาเป็นแบบอย่าง และปลูกฝังให้อนุชนรู้สึกสำนึกในคุณค่าของการศึกษาต่อไปในอนาคต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒน์โกศล (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่รับเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังแรก ขออนุโมทนาขอบคุณนายแพทย์รัศมี-คุณนายสมปอง วรรณิสสร ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา เพื่อเป็นที่ก่อสร้างอาคาร ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพที่พึงประสงค์ทั้งทางวิชชาและจรณะ
ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตรและหนังสืออนุสรณ์ และขอบใจในวิริย อุตสาหะของคณะทำงานแปลและเรียบเรียงประวัติมหาวิทยาลัยนาลันทา ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันประกอบกรณียกิจอันเป็นไป เพื่อประโยชน์เชิงวิชาการแก่ผู้สนใจทั่วไป ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้คณะกรรมการทุกท่านจงปราศจากโรคาพาธ อุปัทวันตราย และบรรลุประโยชน์โสตถิผลสมมโนปรารถนาทุกประการ(พระราชวรมุนี)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กลับด้านบน
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕