หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วังน้อย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๗๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๑๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
 
 
Untitled Document
อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนฯ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ฉายา วรปุฺโ
ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ประธานคณะพระธรรมจาริก
สถานะเดิม ชื่อ ช่วง นามสกุล สุดประเสริฐ เกิดวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
บรรพชา วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กทม. พระอุปัชฌาย์ พระครูศีลาภิรัต(ทอง) วัดลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.
อุปสมบท วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. พระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารบรมธาตุ(ป่วน เกสโร) วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กทม.
วิทยฐานะ พ.ศ. ๒๔๘๐ สำเร็จขั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กทม. พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ ป.ธ. ๙ สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กทม.
งานปกครอง พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นเลขานุการสมเด็จสังฆนายก วัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๓ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๖ เป็นเจ้าคณะภาค ๓ รวม ๒ สมัย พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๘ เป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ รวม ๓ สมัย พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ เป็นเจ้าคณะภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการ พ.ศ.ป. และเป็นกรรมการ ศ.ต.ภ. พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
งานศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๙๒ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นกรรมการ การศึกษาของคณะสงฆ์
งานเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นรองแม่กองงานพระธรรมฑูต รูปที่ ๒ และเป็นรองประธานคณะพระธรรมจาริก รูปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก
งานพิเศษ - เป็นองค์สังคีติการกคณะสงฆ์ไทย ไปร่วมประชุมปฏิบัติงานสังคายนาพระไตรปิฎก ที่ประเทศพม่า - เป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. - เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดหาทุนสร้างพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ - เป็นกรรมาธิการแห่งสังคีติการกสงฆ์ ในการสังคายนาพระธรรมวินัย - ตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ - เป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ ฝ่ายบรรพชิต - เป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน ก่อสร้างวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล - เป็นกรรมการมูลนิธิพุทธสถาน เชียงใหม่
สมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรเวที พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระธรรมปัญญาบดี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

กลับด้านบน
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕