หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วังน้อย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๗๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๑๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
 
 
Untitled Document
การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ หอพระไตรปิฎก
ยุวรี เอื้อกาญจนวิไล
ตำแหน่ง ๑.ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่โคลด์สตอเรจ จำกัด (มหาชน)
๒.ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซีฟูดส์ จำกัด
๓.กรรมการบริหาร บริษัท โคออฟ ฟูดส์ จำกัด
๔.กรรมการบริหาร บริษัท สยามสมุทรโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด
๕.กรรมการบริหาร บริษัท ยูโรเอเซี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนลซีฟูดส์ จำกัด
สถานที่ทำงาน บริษัท ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่โคลด์สตอเรจ จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๒ หมู่ ๒ ตำบลท้ายบ้าน ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๗๑๑๗๑-๗ แฟ๊กซ์ ๐๒-๗๐๓๕๐๓๕,๓๗
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๕๙๒ หมู่ ๒ ตำบลท้ายบ้าน ถนนท้ายบ้าน
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๗๑๑๗๑-๗ แฟ๊กซ์ ๐๒-๗๐๓๕๐๓๕,๓๗
ประวัติ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๔๙๓ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นบุตรสาวคนที่ ๖ ของนายเอ็งลิ้ม และ นางกิมเฮียะ แซ่ตั๊ง
มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน คือ
๑. นายสว่าง แซ่ตั๊ง
๒. นางว่วยกี่ แสงระ
๓. นางทองใบ หน่อเนื้อ
๔. นางสาววันดี แซ่ตั๊ง
๕. นายแชฮวด แซ่ตั๊ง
๖. นางยุวรี เอื้อกาญจนวิไล
๗. นางวันเพ็ญ สุธรรมมาภรณ์
๘. นายแชกวง แซ่ตั๊ง
๙. นายผดุงศักดิ์ แซ่ตั๊ง
ประวัติการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศนียบัตรอบรมผู้บริหารระดับสูง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน และ เป็นลูกเสือ รุ่นพิเศษ บีซีซี พิเศษ ๓
ประวัติการประกอบอาชีพ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นลูกจ้างพี่สาวคนโตในการซื้อของทะเลไปขายตลาดสดได้ค่าจ้างเดือนละ ๑๕๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๑๐ เริ่มธุรกิจแพปลาโดยการเป็นเจ้าของเอง รับซื้ออาหารทะเลไปขายที่ตลาดสด
พ.ศ. ๒๕๑๕ พัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่ให้เป็นโรงงาน แกะทำวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป เช่น การซื้อปลาหมึกกระดอง กุ้ง จากชาวประมง นำมาลอกหนัง แกะเนื้อส่งขายตามห้องเย็นต่างๆ ทั่วประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๐ ซื้อกิจการบริษัท ไทอัน โปรดักส์ จำกัด ผลิตสินค้าประเภทปลาหมึกแช่เยือกแข็งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อตั้งบริษัท ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่โคลด์สตอเรจ จำกัด เป็นห้องเย็นขนาดใหญ่ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตอาหารสำเร็จรูปมีกำลังผลิตปีละ ๗,๓๐๐ ตัน และสามารถเก็บสินค้าสำเร็จรูปได้ถึง ๑,๕๐๐ ตัน ด้วยทุนจดทะเบียน ๒๐ ล้านบาท มีพนักงาน ๓,๐๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๓๐ ก่อตั้ง บริษัท ไทยอินเตอร์แนชั่นแนลซีฟูดส์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ที่จังหวัดสงขลา มีทุนจดทะเบียน ๒๐ ล้านบาท มีพนักงาน ๓๕๐ คน
พ.ศ. ๒๕๓๒ ร่วมทุนกับลูกค้าประเทศญี่ปุ่น คือ สหกรณ์ผู้บริโภค ประเทศญี่ปุ่น บริษัท เดลมาร์ จำกัด และ สมาคมเนชั่นแนลฟิชเดอร์เรชั่น ออฟฟิชเชอรี่ ตั้งบริษัท โคออฟฟูดส์ ไทยแลนด์ จำกัด ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีทุนจดทะเบียน ๗๒ ล้านบาท มีพนักงาน ๑,๕๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๓๓ ร่วมลงทุนตั้งบริษัท สยามสมุทรโฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีทุนจดทะเบียน ๘๐ ล้านบาท มีพนักงาน ๒,๐๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ร่วมลงทุนกับลูกค้าประเทศฝรั่งเศส คือ บริษัท โซซีเอเต้ กอแมร์ซีอัล เดอลาดู ตั้งบริษัท ยูโรเอเชี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล ซีฟูดส์ จำกัด ที่จังหวัดสมุทรปราการ ทุนจดทะเบียน ๑๕ ล้านบาท มีพนักงาน ๑๕๐ คน
พ.ศ. ๒๕๓๖ ร่วมลงทุนกับลูกค้าประเทศญี่ปุ่นใช้ชื่อ \"ทอปอินเตอร์เทรด คอปเปอเรชั่น \" เป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารทะเลทั่วโลก มีทุนจดทะเบียน ๑๐๐ ล้านเยน
พ.ศ.๒๕๔๔ ร่วมลงทุนในบริษัท พีเอ็มรังษีแลนด์ จำกัด ทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านพร้อมที่ดิน ชื่อโครงการมายโฮมทาวน์ ที่จังหวัดนครปฐมมีที่ดิน ๑,๐๕๖ ไร่ ทุนจดทะเบียน ๑๕๐ ล้านบาท มีพนักงาน ๑๐๐ คน
คู่สมรส นายสุวัฒน์ เอื้อกาญจนวิไล ( ถึงแก่กรรม )
เกิด - สิงหาคม ๒๔๘๓
กรุงเทพมหานคร
บุตร-ธิดา ๑. นางสาวกรกฎ เอื้อกาญจนวิไล
การศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ( ACC )
จบด้านภาษา ณ ประเทศอังกฤษ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเอเชี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล ซีฟูดส์ จำกัด
๒. นางสาวธิดา เอื้อกาญจนวิไล
การศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACC)
จบด้านภาษา ณ ประเทศอังกฤษ และ ออสเตรเลีย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดญี่ปุ่น บริษัท ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่โคลด์สตอเรจ จำกัด (มหาชน)
กลับด้านบน
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕