Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ : 19- ม.ค.-18 พ.ค. 2555
Date28/01/2012   Counter : 17330 time

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยในปีนี้ คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ดังนี้

๑. ระดับประกาศนียบัตร

           คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา
รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) สอบได้เปรียญธรรม ๑-๒ หรือ
๒) นักธรรมชั้นเอกและมีพรรษา ๓ ขึ้นไป หรือ
๓) เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา : ศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปีการศึกษา
สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
๒. ระดับปริญญาตรี
           คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒.๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๒.๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๒.๔ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ หรือ
๒) สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือ
๓) จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจาก โรงเรียนสายสามัญทั่วไป
วันรับสมัคร สอบคัดเลือก และรายงานตัว :
- ขายใบสมัคร                 ๑๙ ม.ค. – ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
- รับสมัคร                      ๑ ก.พ.-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
- สอบข้อเขียน                ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๕
- สอบสัมภาษณ์              ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕
- ประกาศผลสอบคัดเลือก  ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕
- ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต        ๒๙-๓๑ พ.ค.๒๕๕๕
- ปฐมนิเทศเปิดภาคการศึกษา ๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
สถานที่สอบคัดเลือก :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาการศึกษา :
ศึกษาตลอดหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และปฏิบัติการสอน ๑ ปีการศึกษา
สถานที่เรียน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่เรียน :
- ชั้นปีที่ ๑-๒ เรียน วันจันทร์-อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๕๐ น.
- ชั้นปีที่ ๓-๔ เรียน วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๕๐ น.
(พระภิกษุ สามเณร หน่วยกิตละ ๒๕ บาท, บุคคลทั่วไป หน่วยกิตละ ๕๐ บาท)
สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร :
-  กองทะเบียนและวัดผล อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๐ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
   ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี ห้อง C๓๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙, ๘๔๒๒
 
๓. ระดับปริญญาโท
คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผน ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์
รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือ
๒) สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
วันรับสมัคร :
๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร :
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี ห้อง C๓๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙, ๘๔๒๒
- สำนักงานหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๓ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. ๐๘๔-๑๐๔-๔๒๗๓, ๐๘๐-๒๔๕-๘๖๙๙
สถานที่เรียน :
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร บรรพชิต ๔๐,๐๐๐.- / คฤหัสถ์ ๖๐,๐๐๐.-
 
การเดินทาง
เที่ยวไป : รถออกเวลา ๐๗.๐๐ น.
- มจร. บริเวณสนามหลวง(ฝั่งตึกแดง) เวลา ๐๗.๐๐ น.
- มจร. วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ เวลา ๐๗.๐๐ น.
เที่ยวกลับ : รถออกตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
(หยุดวันพระ และวันอาทิตย์)
 
ติดต่อสอบถาม :
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซนซี เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน กม.๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
   โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๔ โทรสาร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๕ อีเมล์ : tp409739@hotmail.com, mrsak@mcu.ac.th
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๐ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี ห้อง C๓๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙, ๘๔๒๒
เว็บไซต์ : http://www.mcu.ac.th, http://edu.mcu.ac.th

source : Faculty of Education
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012