Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

Activity
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
Date03/12/2014   Counter : 6958 time

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง 

 
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระราชวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 
เชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง สาระสำคัญการประชุม ๓ เรื่อง คือ 
 
๑. เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 
เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
 
และเกณฑ์ภาระงาน  ส่วนเกณฑ์การวิคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน  ใช้เกณฑ์ภาพรวมของส่วนงาน 
 
ในสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายปฏิบัติการวิชาชีพ  
 
๒.การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบบุคลากร  
 
ให้เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย สามารถใช้ประกอบเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
โดยคณะทำงานได้เสนอแนวทางการปรับปรุงเป็นขั้นตอน 
 
และการทำงานแบบคู่ขนานระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบ และฐานข้อมูลเดิมบนกระดาษทำการ 
 
(Worksheet)
 
๓.กรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 
จำนวน ๒๑ รูปหรือคน และคณะทำงานได้ยกร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลาก 
 
ที่ใช้กรอบแนวทางจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
 
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) เป็นแนวทาง  
 
โครงสร้างแผนพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 
ที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย ความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
 
โดยมีโครงการสำคัญประกอบแผน เช่น โครงการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ 
 
โครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ  
 
โครงการส่งเสริมค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 
กรอบแนวทางดังกล่าวจะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  จัดรับฟังนโยบาย  
 
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประชาพิจารณ์ ตามกระบวนการคุณภาพ  
 
แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อไป
 
ข่าว/ภาพ โดย  ผู้อำนวยการกองกลาง 
 
ภาพข่าว  
 
1.mcuhr_strategymap
 
2.academic
 
3.supporting

source : Center Affairs Division, Office of the Rector
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    -  
    ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
    Musical play on “Mahajanaka” in English  
    Respect to all of monks for 2011  
    พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
    การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012