Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

Seminar
บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์
Date07/09/2010   Counter : 23589 time
สัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)
ฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิวํโส (ป.ธ.๙)
มอบรางวัล/ เกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและทุนการศึกษา
วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
การสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ วัดประยุรวงศาวาส 
เวลา ๐๖.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา ๐๘.๓๐ น.  พิธีเปิดการสัมมนา
·         พระ ธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย
·         ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กล่าวถวายรายงาน
·         พระธรรมโกศาจารย์ ประธานในพิธี  กล่าวให้โอวาทเปิดพิธีสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการศึกษาคุณธรรมนำความรู้
โดย ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
เวลา ๑๐.๐๐ น. บรรยายเรื่อง การศึกษาเพื่อสันติสุขของสังคมไทย
โดย พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๐๐ น . ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑,๓๐๐ รูป
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ชมวีดีทัศน์
การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ความยาว ๑๐ นาที
เวทีสานเสวนาเรื่อง บวร กับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำให้ยั่งยืน โดย.
·         พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
·         ดร.อรทัย มูลคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
·         ผู้แทนโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำต้นแบบ
ดำเนินรายการโดย  คุณแทนคุณ  จิตต์อิสระ พิธีกร/นักแสดง
เวลา ๑๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มสัมมนา ๓ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑   เรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 
  • วิทยากรโดย พระครูศรีวรพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพะเยา
   สถานที่เวทีใหญ่              
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง บวร สามประสานเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำให้ยั่งยืน
  • วิทยากรโดย พระปลัดอุดร อุตฺตรเมธี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่
   สถานที่ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.)
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง  ความสามารถของพระสอนศีลธรรมกับปัญหาศีลธรรม ของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย    
  • วิทยากรโดย พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครราชสีมา
   สถานที่ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดประยุรวงศาวาส
เวลา ๑๗.๐๐ น. นำเสนอผลการสัมมนาและอภิปรายเสนอแนะ ณ เวทีใหญ่
วิทยากรโดย พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.
เวลา ๑๙.๐๐ น.
เดินทางกลับ
วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
การอบรม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ณ โรงแรมสมเด็จธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบลงทะเบียนรายงานตัว ณ โรงแรมสมเด็จธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมหลอมรวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อเป็นแม่แบบคุณธรรมแห่งชาติ  
โดย  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม   และดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เวลา ๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง กรณีศึกษาต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมดีเด่นโดยวิธี
·         ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อค้นหากิจกรรมเด่นร่วมกันคัดเลือกตัวแทนนำเสนอ
·         แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเด่นแต่ละโรงเรียนตามซุ้มจัดนิทรรศการ
เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. เล่าเรื่อง ความภาคภูมิใจเมื่อได้บำเพ็ญคุณธรรม
โดย ผู้แทนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน
หมายเหตุ  การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practiceโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำจำนวน ๑๐๒ โรงเรียน/๒๐๔ คน เพื่อรวมตัวกันเตรียมเข้ารับรางวัล ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓   ณ เวทีใหญ่วัดประยุรวงศาวาส
บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)
ฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิวํโส (ป.ธ.๙)
มอบรางวัล/ เกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและทุนการศึกษา
เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ แทนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ๑๐๒ โรงเรียน ที่เข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร และนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษา ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้แทนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค  มอบรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา
เจ้า ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช,กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะใหญ่หน เหนือ,แม่กองบาลีสนามหลวง,และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ องค์ประธานในพิธี จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย
·         ระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)ศาสตราจารย์
ราช บัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส   เจ้าคณะภาค๒,และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ถวายเครื่องสักการะ และกล่าวถวายรายงาน
·         ระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕, พธ.บ., Ph.D.)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/ประธานองค์การศึกษา/อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดประยุร วงศาวาส,รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒   อ่านประกาศเกียรติคุณและปริญญาบัตรเปรียญธรรม ๙ ประโยค
และเบิกตัวพระมหาสุทธิพงศ์ สุทฺธิวํโส ป.ธ.๙ เข้าน้อมถวายเครื่องสักการะ และรับประทานผ้าไตร พัดรองที่ระลึกและรางวัลพิเศษจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  องค์ประธานในพิธี
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๒ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
เจ้า ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้แทนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบประทานทุนการ ศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประทานโอวาท
ถวาย เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จองค์ประธานในพิธี และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา   พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้น อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค
เวลา ๑๐.๑๕ น. พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปีพระ ธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เจ้าคณะภาค ๒ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
·         ระธรรมโกศาจารย์ จุดธูป – เทียน บูชาพระรัตนตรัย
พิธีกรอาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ให้ศีล
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พิธีกรอาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์
ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น . ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑,๐๐๐ รูป
คณะอุบาสก อุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น.ปาฐกถาพิเศษโดย.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. สานเสวนา เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา"
ณ เวทีใหญ่ วัดประยุรวงศาวาส โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
·         พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕
·         พระราชธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
·         ศ.ดร.วิษณุ   เครืองาม
·         รศ.ดร.สมาน   งามสนิท 
ดำเนินรายการสานเสวนาโดย
ร้อยโทหญิงชลรัศมี งาทวีสุข พิธีกร/สื่อสารมวลชน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ณ เวทีโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.)   โดย  วิทยากรฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร. และคณะ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แหล่งข่าว : http://watprayoon.org/
 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    -  
    news  
    คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
    การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
    บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012