Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

Seminar
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
Date22/02/2011   Counter : 20417 time

 

เมื่อ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบแนวทาง ขั้นตอนและตัวบ่งชี้สำหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนงานจัดการศึกษาทั่ว ประเทศ ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาควิชา โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ

พระ มหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น ๙ องค์ประกอบ มี ๔๑ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ จะประเมินในระดับสถาบัน วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งหมด ๔๑ ตัวบ่งชี้ คณะ ๓๘ ตัวบ่งชี้ ภาควิชา ๑๖ ตัวบ่งชี้ และประเมินโครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ๑๔ ตัวบ่งชี้

อย่าง ไรก็ตาม เกณฑ์การประเมิน ๔๑ ตัวบ่งชี้นั้นเป็นเกณฑ์ใหม่ จะใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) โดยคณะกรรมการจะออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบงานด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงเกณฑ์ใหม่แก่ส่วนงานจัดการศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ขณะเดียวกัน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ยังได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั่วประเทศ

 

กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
วันที่  ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมโซน B  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
****************************

วันพุธที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.    ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.    พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
              ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงและจุดธูปเทียน นำบูชา พระรัตนตรัย
- พระศรีคัมภีรญาณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน   
            - พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดี  กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
เรื่อง “นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย ในรอบที่ ๓”
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    ฉันภัตตาหารและรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.    พระครูสุตกิจบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณะ บรรยายพิเศษ
เรื่อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณและทำแผนพัฒนา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้”
๑๔.๒๐ – ๑๕.๔๕ น.    บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดย  ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐  น.    พักรับประทานอาหารว่าง
๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐  น.    บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดย  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐  น.    ซักถาม
๑๘.๐๐  น.        ปิดการประชุมประจำวัน และรับประทานอาหาร

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔
๐๘.๓๐  - ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.    WorkShop : ประชุมย่อย ฝึกเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.    กล่าวปิดงาน โดย พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.    ฉันภัตตาหารและรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ-
            ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
            (เฉพาะการประชุมนี้ ใช้ห้อง ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี)
------------------------
                        พิธีกรประจำ :     นายสนธิญาณ  รักษาภักดี
                                หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ :        กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    -  
    news  
    คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
    การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
    บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012