Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

Seminar
คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
Date14/08/2011   Counter : 16955 time

ระหว่างวันที่ 8-11, 13-14 สิงหาคม 2554 คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมี...วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและเพื่อการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรของโรงเรียนในอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายเกษม  แสงนนท์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 2. นายกิตติศักดิ์  ณ สงขลา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และ 3. นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ในงานนี้ มีนายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการเขตการศึกษาพื้นที่มัธยมศึกษา ๓๘ เป็นประธานจุดเทียนธูป และกล่าวเปิดการอบรม โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กล่าวรายงาน 

รายละเอียดกิจกรรม
วันที่ 8 สิงหาคม 2554
เวลา 09.30 น. เมื่อครูจากโรงเรียนเขตการศึกษาพื้นที่มัธยมศึกษา 38 พร้อมกัน ณ ห้องประชุม นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการเขตการศึกษาพื้นที่มัธยมศึกษา ๓๘ เป็นประธานจุดเทียนธูป นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กล่าวรายงาน นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการเขตการศึกษาพื้นที่มัธยมศึกษา ๓๘ กล่าวเปิดการอบรม 
เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์เกษม แสงนนท์ วิทยากรอบรม แนะนำคณะวิทยากร และ นำเสนอสื่อการการเรียนการสอนสังคมศึกษา โดยภาพรวมในกลุ่มสังคมศึกษา
เวลา 13.00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2554
เวลา 09.00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2554
เวลา 09.00 น. ศึกษาดูงานโรงกลั่นสุราระฆังทอง ซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อถ่ายทำวีดิโอสำหรับนำมาตัดต่อในเนื้อหาอบรมการทำ VDO Presentation
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2554
เวลา 09-00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำวีดิโอ การตัดต่อ และการนำไปเผยแพร่


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    -  
    news  
    คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
    การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
    บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012