หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ
 
       วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
       Phramaha Somphong Unyo
       บทความ
       Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
       สาส์นสำคัญ
       ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
       ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
       ผศ.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
       ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์
       พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ
       พระศรีคัมภีรญาณ
       พระศรีธวัชเมธี
       พระราชสิทธิมุนี วิ.
       อาจารย์อดิศักดิ์ ทองบุญ
       พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕