หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

รายละเอียดประจำวิชา
 
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
Attach Files
103 303 หลักพุทธธรรม 1
 [Essence of Buddhadhamma I]
3(3-0-6) File - Project1.mpp
101 404 เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน
 [Comparision between Theravada and Mahayana]
2(2-0-4) File - cdFile9.doc
๑๐๓ ๓๑๐ หลักจริยธรรมในศาสนา
 [Principles of Ethics in Religions]
๓(๓-๐-๖) File - Inception_5-12-47.pdfFile - lecture4_crm.pdf
๒๐๓ ๓๐๙ พื้นฐานการศึกษาทางจริยศึกษา
 [Foundations of Moral Education]
๓(๓-๐-๖)
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕