หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » ทุกหมวดหมู่
 
ทุกหมวดหมู่
 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
“การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา” พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน พุธทรัพย์ มณีศรี
พัฒนาความรู้ ควบคู่การปฏิบัติงานจริง พุธทรัพย์ มณีศรี
ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตามดู รู้ทัน พุธทรัพย์ มณีศรี
ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด พุธทรัพย์ มณีศรี
พระธรรมทูต : ผู้แทนของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุธทรัพย์ มณีศรี
๖ เทคนิคการสอนนิสิตนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทฤษฎี ABL ดร.สานุ มหัทธนาดุลย
๙ เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิชิตทุนอุดหนุนการวิจัยระดับชาติ ดร.สานุ มหัทธนาดุลย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคดิจิทัลของพระธรรมทูตไทยในประเทศนอร์เวย์ พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
ดึงมหาวิทยาลัยชั้นนำตปท. เปิดในไทยกระทบวิทยาลัยพุทธนานาชาติ?!?! พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
5th International Buddhist Conclave India – The land of the Buddha พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
An Analytical Study of the Factors Causing Sexual Deviation as Depicted in the Buddhist Scriptures Phramaha Nantakorn Piyabhani, Dr.
การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้,หางโจว) พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
Buddhism and Holistic Health Assoc. Prof. Ven. Hansa Dhammahaso, Ph.D.
STRATEGIC MANAGEMENT IN DISSEMINATING BUDDHISM OF THAI BUDDHIST MISSIONARY MONKS Phra Soravit Duangchai,Ph.D.
Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to Liberation Phramaha Pairat Khienwong6
การอุดมศึกษา : การศึกษาเพื่อประชาชน (HIGHER EDUCATION : EDUCATION FOR PEOPLE) พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน (ติสฺสรวาที) และคณะ
การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ สรวิชญ์ ดวงชัย,ดร.
No River, No Peace: Buddhism along the Mekong River Dr. Hansa Dhammahaso & Dr. Dion Peoples
บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามระบอบประชาธิปไตย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ ดร. พูนสุข มาศรังสรรค์
ผู้นำกับการใช้วาจาในการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน),ดร.
ศีล : พุทธวิธีปลุกจิตสำนึกแก้ปัญหาวินัยจราจร ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม : แนวคิดว่าด้วยทรัพย์สินส่วนกลางในสังคมสงฆ์ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.(ปรัชญา)
การุณยสาร : หนทางสู่สันติภาพ พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย
ทางสายกลางคือทางรอดของชาวโลก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
จากหมู่บ้านศีล ๕ พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาด พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. และคณะ
The Designation of the Noble Individuals in Puggala- Paññatti Scripture of Abhidhamma Pitaka Dr.Sanu Mahatthanadull
Nibbāna: The Supreme Peace of Humanity Dr.Sanu Mahatthanadull
Dependent Origination and the Four Noble Truths: the Core Teaching of the Buddha Dr.Sanu Mahatthanadull
The Noble Eightfold Path: The Buddhist Middle Way for Mankind Dr.Sanu Mahatthanadull
Niyāma: The Buddhist Laws of Nature Dr.Sanu Mahatthanadull
Four Foundations of Mindfulness Dr.Sanu Mahatthanadull
Bhikkhu Pātimokkha: the Fundamental Precepts And their Number of Rules Dr.Sanu Mahatthanadull
Buddhist Response to Environmental Degradation Under Conceptual Framework of the Five Niyāma Dr.Sanu Mahatthanadull
“Maha Ghosananda: The Engaged Buddhism in Cambodia” Dr.Sanu Mahatthanadull
มหาโฆษะนันทะ : พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในประเทศกัมพูชา ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
อุทกภัย : พุทธบูรณาการแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่พึงประสงค์ ในสังคมไทยปัจจุบัน๑ ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
บ่วงโซ่ล่ามมนุษย์ ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
คำตอบของพระพุทธศาสนา เรื่องความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบของนิยาม 5 ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
CONCEPT OF GURU: A SPIRITUAL FRIEND (KALYᾹṆAMITTATᾹ) Phramaha Somphong Unyo
Mind and its Process in the Thought Moment Phramaha Somphong Unyo
The Monkhood and Laypersons in Thailand Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
The Development of Buddhism-Based Models of Youth Violence Behavioral Modification Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
สุจริตธรรมในฐานะเครื่องมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยปัจจุบัน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สันติภาพของยุวชนคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพในประชาคมอาเซียน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ธรรมเทศนา ธัมมัฏฐกถา พลธัมมกถา และปุญญสิกขากถา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
เรื่องวิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน พระราชวรเมธี
อานิสงส์ของการบริจาคอวัยวะตามหลักพระพุทธศาสนา: กรณีการบริจาคไต พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.
มหาสุบินชาดกกับปรากฏการณ์ในสังคมไทย สังคมโลก พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร), ผศ.ดร.
ความสามัคคี สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำมาซึ่งความสุข พระเมธีธรรมาจารย์
ตัวแบบวิธีวิทยาว่าด้วยพุทธบูรณาการและพุทธสหวิทยาการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
พระพุทธศาสนากับศิลปะนวัตกรรม พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร.
ทัศนะว่าด้วยระบอบการปกครองที่ดี พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร.
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), ผศ.ดร.
แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารจัดการองค์การที่ดีอย่างมีเสถียรภาพ พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.
หลักศูนยตา: แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นความงาม พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง),ผศ.ดร.
คุณธรรมจริยธรรมกับผู้บริหารการศึกษา พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทสตรีทางการบ้านการเมือง ตามมาตรฐานของพุทธธรรม : กรณีศึกษาพระพุทธดำรัสในกัมโพชสูตร ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในศรีลังกา รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร
จะรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงไว้ได้อย่างไร นายสนิท ไชยวงษ์คต
การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
พุทธศาสตร์กับประสิทธิภาพการศึกษา รศ. พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
พระไตรปิฎก ต้องศึกษา ; อรรถกถา ต้องสืบค้น รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
การศึกษาเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียน ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ทำไมจึงต้องมีการจัดระเบียบสังคม ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำ
เหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิต ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
การศึกษาบุญมหาชาติ(ผะเหวด) กับการเสริมสร้างจริยธรรมทางสังคม ผศ.บัญชา จำปารักษ์
แบบอย่างความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ
การพัฒนาตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
ข้อคิดคติธรรมจากม้าปีมะเมีย นายสุชญา ศิริธัญภร
ทฤษฎีการบริหาร พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
การเติบโตของเศรษฐกิจ พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม พระมหาสหัส ฐิตสาโร,ผศ.
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทยโดยใช้โครงงาน ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
กระบวนการพระพุทธศาสนากับแนวคิดการผสมผสานในสังคมไทย ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
เศรษฐกิจพอเพียงกับ.......การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
รูปแบบของภาวะผู้นำทางการศึกษา ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ
การจัดการศึกษาเชิงพุทธในการเรียนรู้แบบใหม่ ผศ.ดร.สิน งามประโคน
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยวรรณกรรมล้านนาของนิสิต ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย นายอดุลย์ คนแรง
พุทธศาสนากับการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด สายรุ้ง บุบผาพันธ์ นิสิตปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ อภิษฎาข์ ศรีเครือดง นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การวางแผนโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค ประจำปี ๒๕๕๗ กองกิจการนิสิต รหัสโครงการ กน.๐๕๐๓
ธรรมเทศนา ธัมมัฏฐกถา พลธัมมกถา และปุญญสิกขากถา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
ธรรมเทศนา ธัมมัฏฐกถา พลธัมมกถา และปุญญสิกขากถา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่: ตัวแบบวิธีวิทยาว่าด้วยพุทธบูรณาการและพุทธสหวิทยาการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า (๒๕๕๖-๒๕๗๖) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
มัชฌิมวิถี: สันติวิธีวิถีพุทธ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สันติวิธีตามแนววิถีธรรม รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล
สันติวิธีตามแนววิถีธรรม รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล
รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:กระบวนการเปลี่ยนแปลง “เส้นทางบุญ “สู่” เส้นทางธรรม” ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมและคณะ
ธรรมราชา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สันติคาม (Peace Village): จากหมู่บ้านสันติสุขสู่สันติสุขของสังคมไทย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร), ผศ.ดร.
ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมอานิสงส์ภาคอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
วิเคราะห์อายุสสธรรม ๕: หลักธรรมที่ช่วยให้อายุยืน ๕ ประการ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท พระมหาทวี มหาปญฺโญ
ผลของการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามแนวพุทธให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา อัญชลี โอ่งเจริญ และคณะ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องปฏิสนธิวิญญาณตามหลักปฏิจจสมุปบาทของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทกับหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ภูริทัต ศรีอร่าม และคณะ
คุณภาพการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์ และคณะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านตามความเห็นของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พัฒน์นรี อัฐวงศ์ และคณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที และคณะ
การพัฒนาระบบการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสาคร ธระที
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ
พระสงฆ์กับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดร.พุทธชาติ คำสำโรง
การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และคณะ
การประเมินผลการดำเนินการโครงการบรรพชาเยาวชนภาคฤดูร้อนปี 2550 ในจังหวัดอุบลราชธานี มนูญ พันนา
การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี
เจตคติของเยาวชนที่มีต่อพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์
ความคิดเห็นของพระภิกษุ-สามเณรที่มีต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ของพระภิกษุสามเณร: ศึกษาเฉพาะกรณีคณะสงฆ์ ภาค ๙ นายนิเทศ สนั่นนารี และคณะ
การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย พระครูวิมลศิลปะกิจ และคณะ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ พีรวัฒน์ ชัยสุข และคณะ
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัด นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม
การศึกษารูปแบบการเทศนาธรรมในล้านนา พระนคร ปญฺญาวชิโร
การพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรมโดยอาศัยหลักสามัคคีธรรม รุ่งทิพย์ กล้าหาญ และคณะ
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรมในหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รุ่งทิพย์ กล้าหาญ และคณะ
การศึกษาอบรมและพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนให้ดำเนินชีวิต อย่างเหมาะสมตามหลักพุทธธรรม พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ
รูปแบบการนำตนเองเข้าไปผูกพันกับชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาสังคม ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ และคณะ
การวิเคราะห์ทัศนคติการอยู่ก่อนแต่งงานของประชาชน:กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ และคณะ
การวิเคราะห์การดำเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา พระมหากฤษณะ ตรุโณ
การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องปฏิสนธิวิญญาณตามหลักปฏิจจสมุปบาทของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทกับหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ นายภูริทัต ศรีอร่าม
การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางคลองเปรม ว่าที่ พ.ต. ผศ.พิเศษ ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล
วิเคราะห์เรื่องพระพุทธรูปในฐานะปูชนียวัตถุของชาวพุทธ ผศ. ประพันธ์ กุลวินิจฉัย
การบนบาน บวงสรวง: แนวคิด หลักการ อิทธิพลต่อสังคมไทย พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.
การวิเคราะห์การใช้เหตุผลในพระไตรปิฎก ดร.ประพันธ์ ศุภษร
การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของเทวดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก พระมหาศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน, ดร.
กุศโลบาย: ศึกษาการใช้ปัญญาเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดร.อธิเทพ ผาทา
สัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนาภาษาบาลี “ฉลองครบรอบ ๒๖๐ ปี สยามวงศ์ในศรีลังกา” ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรมวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.,ดร.
การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร.
การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.
ความคาดหวังทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
Model and Process of Buddhism-based Tourism Management in Southern Thailand Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ลาสิกขาของนิสิต พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
แนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตฯ พระมหาสุริยา วรเมธี พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
ผลกระทบของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระมหากลม ถาวโร,ดร. พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
วิถีแห่งพุทธะกับการสร้างความสามัคคีในชาติ พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
แม่ชีกับสภาพปัญหาและโอกาส ในการเข้าถึงอุดมศึกษาที่จัดโดยคณะสงฆ์ไทย ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
สภาไทย สภาพุทธ: จุดเริ่มต้นแห่งสันติสุข พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สถานการณ์พุทธบริษัทในสังคมไทย: ศรัทธาวิปริต หรือวิกฤติศรัทธา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
พระพุทธศาสนากับการตลาด:โอกาส หรือวิกฤติ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์จริงหรือ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท ผศ. ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของเด็กในครอบครัวชาวพุทธ ผศ. สุชน ประวัติดี
ทิศทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
พฤติกรรมจิตอาสาของพุทธศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
พัฒนาการภาษาไทยกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
อารยัน อรหันต์ : คนละความหมายเดียวกัน ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
เป็น อยู่ คือ : พญางูใหญ่ พญานาค พญาลวง และพญามังกร ? ผศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ความปรองดองในสังคมประชาธิปไตย ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง
การบริหารงานสร้างสรรค์ ดร. บุษกร วัฒนบุตร
การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ : รูปแบบและแนวปฏิบัติ ดร. วันชัย สุขตาม
ภาษาพระ...ภาษาใคร ? อาจารย์อภิชญา ฤาชัย
การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำบาลีสันสกฤตในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับ พระเจ้่าบรมวงศ์เธอ กรมพรจันทบุรีนฤนาทและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ นาย อดุลย์ คนแรง
Our Pilgrimage to the Holy Buddhist Sites in India A Contemplative Report Assoc. Prof. Dr. Dipti Mahanta
ทศพิธราชธรรม: ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำองค์กร พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ บัน คิ-มูน สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ บัน คิ-มูน
คุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมล ศรศักดา
ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ถอนพิษประเทศไทย ถอนใจจากความรุนแรงและเกลียดชัง พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของสันติวิธี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
พลังสันติภาพของศาสนาคือความอยู่รอดของมนุษยชาติ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ธนาคารพระพุทธศาสนา: เงินตรากับการพัฒนาจริยธรรมชาวพุทธ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที และคณะ
จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาอาเซียน : อะไร และอย่างไร พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร.
อภัยทานกับความจริง การอภัยโทษ และการนิรโทษกรรม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร.
ภาษาอังกฤษกับประชาคมอาเซียน/บทบาทท่าทีของประเทศไทย ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
การให้คำปรึกษาและการแนะแนวในพระพุทธศาสนา ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี
ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง
การสร้างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๐๑๕ ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาสิกขาของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสรวิชญ์ อถิปญฺโญ
ภาษาวิเคราะห์ พระครูสิริรัตนานุวัตร,ผศ.ดร.
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อพุทธศาสนาเชิงรุกในชุมชนชายแดนไทย-ลาวในยุคโลกาภิวัตน์ พระครูโสภณปริยัติสุธี,ผศ.ดร.
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร.
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
การศึกษาพระไตรปิฎกในสังคมโลกที่เปลี่ยนไป ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
วิเคราะห์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาต่อการขึ้นบ้านใหม่ของชาวล้านนา ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี
พุทธวิธีการปรองดอง ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์
วิเคราะห์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาต่อการขึ้นบ้านใหม่ของชาวล้านนา ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี
วิธีคิดหลักการพุทธศาสนาสู่ทัศนะพุทธปรัชญา ผศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
พุทธธรรมกับสังคมไทย ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
คัมภีร์ที่ปรากฏในพิธีสืบชะตาของล้านนา รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
ศึกษาวิเคราะห์คำประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
การตีความข้อเท็จจริงพระธรรมวินัย : กรณีศึกษากลุ่มภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองไพศาลี พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผส.ดร.
แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อการเสริมสร้างและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.
มองน้ำท่วมในเชิงปรัชญา พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร.
ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดอง พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร.
การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พระศรีคัมภีรญาณ ,รศ.ดร.
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา พระธรรมโกศาจารย์
การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.
เครือข่ายมิตรภาพ มจร สมาคมศิษย์เก่า มจร
File - artFile143.PDF
มองน้ำท่วมในเชิงปรัชญา พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร.
ปัญหาความซับซ้อนของขั้นตอนการบวชเป็นภิกษุณี ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
พระพุทธศาสนาในเซินเจิ้น: มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
พระพุทธศาสนา: ศาสนาแห่งทุกข์นิยม??? พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร.
การศึกษาเชิงวิจารณ์เรื่องหลักปฏิจจสมุทปบาท เพิ่ม รัฐไชย
File - artFile81.doc
ปัญหาการปรับอาบัติพระอานนท์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ปัญหาการปรับอาบัติพระอานนท์ ดร.แมีชีกฤษณา รักษาโฉม
เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ :การจัดการความขัดแย้งผ่านมิติการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
ความตาย: พระพุทธเจ้าสอน สตีฟ จอบส์ปฏิบัติ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
การปฏิบัติสมาธิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางพระพุทธศาสนานิกายเซน พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
เปรียญ ๙ โคราช พ.อ.สำราญ ก้านพลูกลาง
File - artFile139.doc
Dhamma Celebrity: รักษาความเป็นเซเลปอย่างไร จึงจะไม่เซเจ็บ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
อภัยทานกับการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
ศาสนากับปัญหาสวนสันติธรรม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
เปรียญ 9 โคราช พ.อ.สำราญ ก้านพลูกลาง
Buddhism: a Religion of Positivism or Presentism Assist. Prof. Phramaha Hansa Dhammahaso, Ph.D.
The Outlook of Buddhism for the Modern World Assist. Prof. Dr. phramaha Hansa dhammahaso
Thai Buddhism Phra Srisitthimuni
Heaven and Hell in Buddhism Honorary Professor Chamnong Tongprasert
เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมสูญของภิกษุณีเถรวาทในยุคหลังพุทธกาล ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
พระวินัยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในอริยวินัย วิถีชีวิตและบทบาทของพระสงฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร
วิสาขบูชา ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
การสืบสานศาสนสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
พระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤตของชาติ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
ภาพแห่งความรุ่งเรือง เมืองโบราณและพุทธสถานในคัมภีร์ ผศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร
A study of the Problems Faced by Thai Students in Acquiring English with Specific Reference to the First Year Students at the Northern Campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Assistant Professor Dr.Samran Khunsamrong
สัปเหร่อ : ธรรมะบูรณาการบนเชิงตะกอน พระมหาสายัญ สิริปญฺโญฺ
ความรักในพระธรรมบท พระมหาทวี มหาปญฺโญฺ, ผศ.ดร.
ปริศนาธรรมในเทศกาลวันสงกรานต์ พระครูสิริรัตนานุวัตร
การประชุมทางด้านวัฒนธรรมพุทธเกาหลี-ไทย เมืองกยองจู เกาหลีใต้ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ)
วรรณคดีพระไตรปิฎก : คลังแห่งความคิดและจินตนาการ สมิทธิพล เนตรนิมิตร
อภิธรรมกับการพัฒนาตนเองสู่สังคมสันติสุข ผศ.พิเศษ สมบูรณ์ ตาสนธิ
บอกกับใจเรา เท่ากับแก้ปัญหาทั้งโลก อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม
การแนะแนวทางพระพุทธศาสนา ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
สงครามน้ำในลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ : หลักการและเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ปรัชญากับนักปรัชญา พระมหากฤษณะ
การประชุมชาวพุทธโลก พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)
วิกฤติโลกร้อน วิกฤติคุณธรรม พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ
อำนาจอธิปไตยแนวพุทธ ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
พุทธศาสตร์วิถีแห่งความสุข ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้บริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ผศ.ปฏิภาณ์ ขาขุนทด
สังคมไทยกับพุทธศาสตร์บัณฑิต ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
การประกันคุณภาพการศึกษา : ความเหมือนที่แตกต่างกรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนธิญาณ รักษาภักดี
VERSIFICATION IN THE ISAN MAHACHAT SUNG-SERMON Assistant Professor Dr. Dipti Mahanta
ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา ผศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
ธรรมะจรรโลงจิต ผศ. ประพันธ์ กุลวินิจฉัย
การศึกษาหลักโยธินโสมนสิการกับการจัดการศึกษายุคใหม่ ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
ข้อคิดและคติธรรมจากปี พ.ศ. สุชญา ศิริธัญภร
ทำไมไทยต้องเข้มแข็ง พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร)
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา : ความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเชิงพุทธสู่วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน พระวันชัย ภทฺทจารี
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มิติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
พระหมอกับการรักษาโรค : ทางเลือกใหม่ของชุมชน ผศ. สุพิมล ศรศักดา
พัฒนาการความเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อเรื่องบุญและบาป ในนบทเพลงลูกทุ่งอีสาน ผศ.สมชัย ศรีนอก
สังคมไทยกับความเข้มแข็ง ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง
มจร กับการศึกษาตลอดชีวิต ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
การศึกษาเสริมสร้างกระบวนการการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการทางสมอง ลักษณะความไร้ความสามารถทางการรับรู้และการเรียนรู้ ผศ.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
ลีลาคติธรรมคำกลอน อดุลย์ คนแรง
พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลนำพาสังคมปลอดภัยและสันติสุข พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา)
สิ่งมีชีวิตตามทัศนะของพระพุทธศาสนา อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม
ธัมมสันตติ : วิธีการตอบปัญหาเรื่องกรรมกับอนัตตาของพระนาคเสน ดร. ประพันธ์ ศุภษร
ร่องรอยภิกษุณีในประเทศไทย ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมสูญของภิกษุณีเถรวาทในยุคหลังพุทธกาล ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
พระวินัยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดร. ประพันธ์ ศุภษร
File - artFile132.doc
มองสังคมไทยผ่านการออกแบบในวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๓ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
วิเคราะห์การให้ทานของพระเวสสันดร ในมิลินทปัญหา ดร.ประพันธ์ ศุภษร
พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โลกปัจจุบัน พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เราจะสร้างความปรองดองของคนในสังคมไทยได้อย่างไร พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์
วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์
สังคมแห่งสันติวิธีภายใต้วิถีแห่งสามัคคีธรรม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
ความยุติธรรมไม่มา สามัคคีไม่เกิดจริงหรือ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
พุทธจริยศาสตร์กับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของมนุษย์ พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา)
ความจริงในความเชื่อ ผศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ทำไมระบบการศึกษาไทยจึงพัฒนาช้า ร้อยตำรวจเอกหญิง อาภรณ์ รัตน์มณี
File - artFile118.doc
ศาสนากับสงครามภายในประเทศ นายอดิศร ส่องใส
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
File - artFile119.doc
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
''พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน'' พระเทพโสภณ
File - artFile59.log
ภาวะผู้นำทางศาสนาและการสร้างสันติภาพ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ความสุขที่ยั่งยืน -
บทวิเคราะหการปรับบทบาทของหนวยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระไพรเวสน์ จิตฺตทนฺโต
พระนิสิต มจร http://www.onec.go.th/publication/re_ed/sa_reed.htm
ผญา ภูมิปัญญาอีสาน พระกิตติพงศ์ ดารักษ์
สันติภาพบนเส้นทาง “สี่แพร่ง” ในสังคมไทยปัจจุบัน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
สันติวิธีทำไม ทำไมต้องสันติวิธี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
สันติวิธีบนเส้นทางสามแพร่งในสังคมไทยปัจจุบัน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของสันติวิธีในสังคมไทยปัจจุบัน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
สงครามน้ำในลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่: หลักการและเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ พระมหาหรรษา ธมฺมาหาโส, ผศ.ดร.
พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
มนุษย์กับความขัดแย้ง: โลกทัศน์และชีวทัศน์ในพระพุทธศาสนา พระมหาหรรษา ธมฺมาหาโส, ผศ.ดร.
ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชาธิปไตย นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง
การรู้สารสนเทศ เพื่อมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผศ.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
ทางสายกลางในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา)
ภาพแห่งความรุ่งเรืองเมืองโบราณและพุทธสถานในคัมภีร์ ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
ความจริงในความเชื่อ ผศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
อัตตสิกขา : หลักการพัฒนาชีวิตสู่ความเป็นจริง พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี
ภิกษุณีกับการพัฒนาศักยภาพสตรีในพระพุทธศาสนา ผศ. ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร
พระพุทธเจ้าในตำนานและในประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
พระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพโลก พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ดร.
ปรัชญาคืออะไร? พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ดร.
ปัญหาการตีความการบวชของภิกษุณี ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
มหานิทเทส : คัมภีร์ว่าด้วยศาสตร์แห่งการขยายความพุทธธรรมยุคต้น ดร.ประพันธ์ ศุภษร
สรีรสัททศาสตร์คัมภีร์บาลีไวยากรณ์โบราณ รศ.จิรภัทร แก้วกู่
ตีละฉิ่น : ชีแห่งเมืองสกาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์ รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์,บุญหนา จิมานัง และไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยด้วยการสมานฉันท์แนวพุทธ ศ.พิเศษอดิศักดิ์ ทองบุญ
พุทธจริยธรรมกับการพัฒนานักพัฒนาสังคม ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์
ประเพณีให้ทานไฟ พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ
อียิปต์ ของขวัญจากแม่น้ำไนล์ พระศรีธวัชเมธีและพระวิสุทธิภัทรธาดา
พุทธวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยกรอบแห่งอธิกรณสมถะ ๗ : ศึกษาแนวการประยุกต์ใช้สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกาวินัย พระศรีคัมภีรญาณ
พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง พระธรรมโกศาจารย์
การดูจิต พระมหา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : จากอดีตสู่ปัจจุบัน จักนรินทร์ เหลืองอ่อน
File - artFile99.pdf
พระเทพรัตนกวีพระดีที่ควรบูชา พระมหาขวัญรัก มหาวายาโม
File - artFile98.pdf
Brighten Up Your English พระมหาคุณากร ฐิตโสภโณ
File - artFile97.pdf
นามว่า มหาจุฬาฯ ผศ.ดร.พระมหาทวี ฐานวโร
File - artFile80.pdf
พุทธศาสนากับภาวะผู้นำ ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ
File - artFile96.pdf
พุทธจิตวิทยา ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ
File - artFile95.pdf
หลักการแต่ง-แปล Eng [๒] ดร.พระมหาทวี ฐานวโร (ผศ.)
File - artFile94.pdf
หลักการแต่ง-แปล Eng [๑] ดร.พระมหาทวี ฐานวโร (ผศ.)
File - artFile93.pdf
นามว่า..อินเดีย ดร.พระมหาทวี ฐานวโร (ผศ.)
File - artFile92.pdf
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ผู้ผ่านเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิปัสสนา
File - artFile90.pdf
ความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรีย ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์ อ. ธีรชาติ ธรรมวงค์
การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์ อ. ธีรชาติ ธรรมวงค์
แสงธรรมแสงทองส่องการศึกษาไทย พระมหาลิขิต รตนรํสี
คุณธรรมกับการพัฒนานักเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา พระมหาลิขิต รตนรํสี
การสอนยึดเด็กเป็นศูนย์กลางตามแนวพุทธศาสตร์ พระมหาลิขิต คำหงษา
พรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๑ พระธรรมโกศาจารย์
ธ ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม พระธรรมโกศาจารย์
เยือนสยามนิกายในศรีลังกา พระธรรมโกศาจารย์
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2550 วิทยาเขตนครราชสีมา
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2549 กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี ผ้นำเสนอ
เสภา ถวายพระพร พระราชวิมลโมลี (ดำรง ป.ธ.๙)
The Buddhist Holidays พระปลัดอุดร อุตฺตรเมธี
ธรรมสำหรับการรักษาใจ พระปลัดอุดร อุตฺตรเมธี
การบวชและการประพฤติพรหมจรรย์ พระปลัดอุดร อุตฺตรเมธี
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2550
ยลพม่า พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙)
พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย สู่กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย..กิตติพงศ์ ดารักษ์
ศาสนาประจำชาติไทย พระธรรมโกศาจารย์
พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ พระธรรมโกศาจารย์
พุทธธรรมาภิบาล กิตติพงศ์ ดารักษ์
วรรณคดีสำหรับครู กิตติพงศ์ ดารักษ์
สาระมหาชาติ ตอน พรสิบประการ กิตติพงศ์ ดารักษ์
สาระมหาชาติ ตอน ป่าหิมพานต์ กิตติพงศ์ ดารักษ์
พุทธนโยบายเพื่อสร้างชุมชนให้แข้มแข็ง กิตติพงศ์ ดารักษ์
สิบสองปันนา :: นครเมิงไต พระศรีธวัชเมธี
ธรรมกับความรักและการแต่งงาน พระธรรมโกศาจารย์
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม พระครูศรีวรพินิจ
File - artFile84.doc
สหวิทยาการในชาดก ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
บาลี : ภาษาคัมภีร์เถรวาท* ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
สังฆทานเจ้าปัญหา พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม)
เอกสารประกอบวิชาปรัชญาการเมืองตะวันตก กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
เอกสารประกอบวิชาปรัชญาการเมือง กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาแห่งยุคปัจจุบัน คอลัมน์ มงคลข่าวสด
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ “ครู” คือผู้สานฝัน ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
เครื่องขวางกันการปฏิบัติ และแนวทางการแก้ไข พระราชสิทธิมุนี วิ.
คุณธรรมของพระโพธิสัตว์เวสสันดร พระใบฏีกาอุดร อุตฺตรเมธี
โลกธรรมกถา พระใบฏีกาอุดร อุตฺตรเมธี
สังคมไทยคาดหวังอะไรจากเด็กวัยรุ่นปัจจุบัน พระใบฏีกาอุดร อุตฺตรเมธี
อริยสัจ ๔ อ.รังษี สุทนต์
File - artFile76.doc
เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย กิตติพงศ์ ดารักษ์
นิพพาน : อัตตาหรือ อนัตตา ? พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนา พระธรรมโกศาจารย์
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน พระธรรมโกศาจารย์
พระวินัย : กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคม พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,ผศ.ดร.
ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : วิเคราะห์จากหนังสือ “ทางสายกลางของการศึกษาไทย” พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,ผศ.ดร.
กำเนิดและพัฒนาการแห่งพระพุทธรูป พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,ผศ.ดร.
เจดีย์ในพระพุทธศาสนา พระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ
สถานการณ์และทิศทางของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,ผศ.ดร.
อิทธิพลของลัทธิเต๋าที่มีต่อพระพุทธศาสนานิกายเซ็น พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
หลักการตีความในพระพุทธศาสนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
หลักการตีความในเนตติปกรณ์ และเปฏโกปเทส พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ผู้แปล
สันโดษกับความรับผิดชอบต่อสังคม พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
ศาสตร์แห่งการตีความแนวพุทธ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ผู้แปล
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
“ราหูอมจันทร์” ในพระไตรปิฎกควรตีความอย่างไร ? พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
ภาษากับการตีความในพระพุทธศาสนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
บทบาทของทิฏฐิในการชี้นำชีวิตและสังคม พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
คัมภีร์ ในฐานะที่เป็นแผนที่สำหรับผู้เดินทาง ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
เชนกับพุทธ : ความเหมือนที่แตกต่าง ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
อารยันชาวพุทธ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
มีทางนี้ - ทางเดียวเท่านั้น พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี
การตีความพระสูตรมหายาน พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
ปัญหาเรื่องกรรมกับอนัตตาในพระพุทธศาสนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
แนวคิดเรื่อง “จิตเท่านั้นมีอยู่” ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
การตีความพระพุทธศาสนาในประเทศจีน พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
ราหูอมจันทร์ และอมอาทิตย์: ศึกษา วิเคราะห์ และตีความ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
คฤหัสถ์กับการบรรลุอรหัตตผล พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
สัจพจน์ : ทฤษฎีที่ว่าด้วยการตีความของท่านกูไก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
พระพุทธศาสนาแบบทิเบต วิเคราะห์มันตระ "โอม มณี ปัทเม หูม" พระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ
นิพพาน : อัตตา หรือ อนัตตา ? พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทย พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
gfsdfg gfsdgfsdfg
พุทธปรัชญาโยคาจาร : ประวัติ พัฒนาการ สารัตถธรรม และอิทธิพล พระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ
สืบค้นตรรกวิทยาในคัมภีร์และวรรณกรรมพระพุทธศาสนา พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
วิพากษ์แนวคิด : พระพุทธศาสนาสำหรับโลกหลังยุคใหม่ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
ระบบคำของภาษาอังกฤษ สุกันต์ แสงโชติ
พระราชดำรัสในหลวง ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ จากหนังสือพิมพืไทยรัฐ
พระราชดำรัสในหลวง ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ คัดลอกจาก นสพ.ไทยรัฐ
พระธาตุและบรมสารีริกธาตุกับคนไทย พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
วิสัยทัศน์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นายปัญจะ เกสรทอง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
มองกรณีพระนักจัดรายการธรรมะทางวิทยุ : จงเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาเถิด พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต)
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนา พระเทพโสภณ
''ภาวะผู้นำกับการสร้างสันติภาพโลก'' พระเทพโสภณ
File - artFile58.bak
''วิเคราะห์มหายัญในกูฏทันตสูตร'' อาจารย์อดิศักดิ์ ทองบุญ (2547
ทิศทางการศึกษาไทย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ทำอย่างไรจะหายโกรธ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนา พระเทพโสภณ
File - artFile55.html
หัวใจพระพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ปรัชญา **
พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทย พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
ภาษากับการสื่อสาร พีรพงษ์ มาลา
ความคิดทางการเมือง:ประชาธิปไตย ตามแนวคิดพระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต) ดร.สุรพล ยะพรหม
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระธาตุพระบรมสารีกธาตุกับคนไทย พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
วิชาพื้นฐานทั่วไป -
File - artFile51.docFile - artFile52.doc
พุทธศาสนาในประเทศไทย พระ
ปรัชญาเถรวาท พีรพงษ์ มาลา
พระพุทธศาสนากับการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อุดร จันทวัน
เทคการศึกษาระดับอุดมศึกษา -
พระราชอำนาจ ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์
File - artFile48.doc
วิเคราะห์มหายัญในกูฏทันตสูตร อาจารย์อดิศักดิ์ ทองบุญ
พระพุทธเจ้ากับลักษณะมหาบุรุษ อาจารย์อดิศักดิ์ ทองบุญ
พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทย พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
วิพากษ์แนวคิด พระพุทธศาสนาสำหรับโลกหลังยุคใหม่ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
ภาวะผู้นำกับการสร้างสันติภาพโลก พระเทพโสภณ
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕