หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
คณะครุศาสตร์
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » ประวัติ
  » แผนงาน/โครงการ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
  » รายงาน
  » สถิติ
  » สาขาวิชาที่เปิดสอน
 
 
โฮมเพจ
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยในปีนี้ คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ดังนี้

๑. ระดับปริญญาตรี

           คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒.๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๒.๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๒.๔ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
วันรับสมัคร สอบคัดเลือก และรายงานตัว :
- ขายใบสมัคร                 ๑๙ ม.ค. – ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
- รับสมัคร                      ๑ ก.พ.-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
- สอบข้อเขียน                ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๕
- สอบสัมภาษณ์              ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕
- ประกาศผลสอบคัดเลือก  ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕
- ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต        ๒๙-๓๑ พ.ค.๒๕๕๕
- ปฐมนิเทศเปิดภาคการศึกษา ๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=8377
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐