หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วังน้อย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๗๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๑๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
 
 
Untitled Document
ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ดังนี้
๑. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในส่วนกลาง ๔ คณะ คือ
๑) คณะพุทธศาสตร์
๒) คณะครุศาสตร์
๓) คณะมนุษยศาสตร์
๔) คณะสังคมศาสตร์
๒. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ ภูมิภาค โดยจัดตั้งวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ รวม ๑๔ แห่ง คือ
๒.๑ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๗ แห่ง คือ
๑) วิทยาเขตหนองคาย
๒) วิทยาเขตขอนแก่น
๓) วิทยาเขตนครราชสีมา
๔) วิทยาเขตสุรินทร์
๕) วิทยาเขตอุบลราชธานี
๖) วิทยาลังสงฆ์นครพนม
๗) วิทยาลัยสงฆ์เลย
๒.๒ ในเขตภาคเหนือ จำนวน ๔ แห่ง คือ
๑) วิทยาเขตเชียงใหม่
๒) วิทยาเขตพะเยา
๓) วิทยาเขตแพร่
๔) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๒.๓ ในเขตภาคใต้ จำนวน ๑ แห่ง คือ
๑) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๒.๔ ในเขตภาคกลาง จำนวน 2 แห่ง คือ
๑) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
๒) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๓. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาโท ในส่วนกลางและวิทยาเขตเชียงใหม่ สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ๔ สาขาวิชา คือ สาขาพระพุทธศาสนา สาขาปรัชญา สาขาธรรมนิเทศ และสาขาภาษาบาลี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนจะเปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา ในปีการศึกษา ๒๕๔๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้คุณภาพและคุณธรรมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) นอกจากนั้นยังมีภารกิจหลักในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของแผนพัฒนาและภารกิจหลักดังกล่าว จึงได้พยายามจัดการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาตามนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและความเป็นสากล แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถจะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะประสบปัญหาข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่ที่มีอยู่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและศูนย์กลางในการประสานงานกับวิทยาเขต มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีอาคารสถานที่ที่ตั้งถาวรเป็นศูนย์ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาและจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยาขึ้น
กลับด้านบน
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕