June 1, 2023, 6:13 pm
Home About Us Schedule of International Conference Document Events Contacts Us

ความร่วมมือ: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธ
 


     พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นับได้ว่าเก่าที่สุดศาสนาหนึ่งในโลก ซึ่งมีศาสนิกนับถือและปฏิบัติมากกว่า ๓๐๐ ล้านคนทั่วโลก หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้มีคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติมากมายมหาศาลมากว่า ๒,๕๐๐ ปี คำสอนของพระพุทธองค์เป็นหนทางที่นำไปสู่การตรัสรู้ การมีชีวิตที่สงบสุข แต่เมื่อเวลาผ่านไป ถึงแม้จะมีนิกายเกิดขึ้นมากมายในพระพุทธศาสนา แต่สิ่งที่คงเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันก็คือ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ศาสนาแห่งปัญญา และเป็นศาสนาแห่งอิสรภาพ
     เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของโลกยุคปัจจุบัน การประสานงานร่วมมือกันในหมู่ชาวพุทธมีความจำเป็นอย่างยิ่ง องค์กรชาวพุทธทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่มวลมนุษยชาติทุกหมู่เหล่า เพื่อให้วัตถุประสงค์นี้สำเร็จผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีการประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม และ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
     ในการประชุมดังกล่าว จะมีผู้นำชาวพุทธซึ่งเป็นนักปราชญ์ นักวิชาการกว่า ๑,๐๐๐ รูป/คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ในประเด็นหลัก คือ องค์กรชาวพุทธ การศึกษาพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนถึงการร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมประจำปี เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ


อ่านต่อ...


  
เถรวาท
มหายาน
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗