รายการบำเพ็ญกุศล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • User Avatar

  ๑. ตั้งทุน, เพิ่มทุน, สะสมทุน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

  ๒. สมทบทุนสร้างอาคารมหาวิทยาลัย มจร วังน้อย

  ๓. สมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย

  ๔. สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดและขยายพื้นที่ มจร วังน้อย

  ๕. สมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมะ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์

  ๖. สมทบกองทุน ค่าภัตตาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ และค่ายารักษาโรค

  ๗. สมทบกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพระนิสิต และเพื่อประชาชนทั่วไป

  ๘. สมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกนิตยสารพุทธจักร

  ๙. และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

 • User Avatar
  รายการที่ ๑

  บัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาสนามเสือป่า เลขที่ 046-2-73660-4 ชื่อบัญชี “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย”

 • User Avatar
  รายการที่ ๒-๙

  มีบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทุกบัญชี ดังนี้

  ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๔๒๕๒-๙

  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา(ย่อย)ท่าพระจันทร์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๔-๒-๐๖๕๖๘-๗

  ธนาคารกรุงเทพ สาขาธนบุรี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๗-๐-๕๙๕๗๔-๗

  ธนาคารกรุงศรี สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๖-๑-๒๐๘๑๔-๗

 • บริจาคที่

    ๑. กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ ห้อง ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙,๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗

    ๒. กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ ติดวงแหวนรอบนอก ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ - ๕ ต่อ ๘๑๓๖

    ๓. ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น หรือ ร้านที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ชื่อมูลนิธิ “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

    การบริจาคทุกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดย่อนภาษีได้

    ติดต่อ.. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ถึง ๕ ๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕, ๐๒-๒๒๒-๒๘๓๕

    แฟ็กซ์ ๐๒-๒๒๖-๖๒๕๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๖ ตั้งเวลา : ๐๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.