งานบริการสังคม
 • User Avatar
    พระสอนศิลธรรมในโรงเรียน
    สำนักงานพระสอนศิลธรรม

     www.krupra.net

 • User Avatar
    ค่ายคุณธรรม "ค่ายวัยใส"
    ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ทั้งในและนอกสถานที่

     www.kaiwaisai.com

 • User Avatar
    ธรรมพัฒนาองค์กร "Dhamma O.D."
    ธรรมะเพื่อการทำงานที่ความสุข ทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

     www.kaiwaisai.com

 • User Avatar
    การปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนทั่วไป
    หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป เดือนละ ๒ ครั้ง จัดภายในมหาวิทยาลัย

     www.vipassanathai.org


     สมัคร

 • User Avatar
    วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
    หลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากรด้วยวิปัสสนากรรมฐานจัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

     www.vipassanathai.org


     สมัคร

 • User Avatar
    โรงเรียนวิถีพุทธ
    การพัฒนาการศึกษาแนวพุทธ การจัดการศึกษาและกิจกรรมการพัฒนา

     www.vitheebuddha.com/


     สมัคร/ค้นหา