หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี

   สถานะ บทบาท และทิศทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ...อ่านต่อ...

ข่าวเด่น
‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’

https://2.bp.blogspot.com/-q55qjh9PHCA/W8B8XkczUII/AAAAAAAAK0U/sgI7gwNGQOouBgfr33faXRntR92NUtz6wCLcBGAs/s1600/cats2.jpg

‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพร อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชุมคณะดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย "เทศน์มหาชาติประยุกต์" ประจำปี 2562...  
  คณะพุทธศาสตร์ จัดสัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒...  
  คณะพุทธศาสตร์, สถาบันวิปัสสนาธุระ, วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรป.วน.รุ่นที่๔ จักสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562...  
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2561...  
  การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ...  
  กำหนดการสัมมนานิสิต 4 ภาค รุ่นที่ 64...  
  ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (อาคารเรียนรวม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำระบบชิลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอไตร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2562...  
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี...  
  คณะพุทธศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562...  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ...  
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญา โท-เอก ปีการศึกษา 2562 ...  
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562...  

บทความ
   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ... :: พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
   “การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา”... :: พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
   พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย... :: กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
   เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   พัฒนาความรู้ ควบคู่การปฏิบัติงานจริง... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตามดู รู้ทัน... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   พระธรรมทูต : ผู้แทนของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ๖ เทคนิคการสอนนิสิตนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทฤษฎี ABL... :: ดร.สานุ มหัทธนาดุลย
   ๙ เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิชิตทุนอุดหนุนการวิจัยระดับชาติ... :: ดร.สานุ มหัทธนาดุลย


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


Rector's Channel
ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
การทำข้อสอบออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
MCU e-Book
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐