หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
 
หน้าหลัก »
 
Rector
สารอธิการบดี
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้กำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกส่วนงาน ใช้อ่านประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์
โปรแกรมทั่วไป
โปรแกรมอัตถประโยชน์ทั่วไป เป็นโปรแกรมให้ download ฟรี
เอกสารสำคัญ
เอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕