ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต