อธิการบดี

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
เป็นพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  พระราชปริยัติกวี ฉายา สมฺมาปญฺโญ นามเดิม สมจินต์ นามสกุล วันจันทร์ วิทยฐานะ ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies), เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด  

ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน 

วัดปากน้ำ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒-๘๖๙-๑๗๖๘

สถานที่ทำงาน   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่๗๙ หมู่๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

การติดต่อ

โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๔ ๘๐๑๐ ต่อ ๘๐๑๐

การศึกษา
 •  พ.ศ. ๒๕๒๘ เปรียญธรรม๙ประโยคกองบาลีสนามหลวง
 •  พ.ศ. ๒๕๓๑ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ Doctor of Philosophy (Pali&Buddhist Studies), BHU, India
ประวัติการทำงาน
 • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๓๘เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๔๐เป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๔๐เป็นรักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑เป็นรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๕เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (สมัยที่๒)
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๙เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • พ.ศ.๒๕๕๓เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(สมัยที่๒)
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (สมัยที่ ๓)

 

ประวัติการศึกษาดูงาน

 

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

บทความทางวิชาการ
-บทวิเคราะห์วัชรยานตอนที่๑-๕ (บทความทางวิชาการ), นาคารชุนกับปัญหาว่าด้วยกาลภาวะ
และอภาวะ, แนะนำพระวินัยปิฎก, ปรัชญามาธยมิกะ, สืบค้นตรรกวิทยาในพระไตรปิฎกและ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา, วิพากษ์ทางสายกลางของอริสโตเติลกับมัชฌิมาปฏิปทาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท, พระวินัย : กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคมกำเนิดและพัฒนาการ
แห่งพระพุทธรูป, สถานการณ์ฯพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน, เจดีย์ในพระพุทธ-ศาสนา,
นิพพาน : อัตตาหรืออนัตตา, วิพากษ์แนวคิด : พระพุทธศาสนาสำหรับโลกหลังยุคใหม่,
พระพุทธ-ศาสนาแบบธิเบต : วิเคราะห์มันตระ “โอมมณีปัทเมหูม”, ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา
ของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : วิเคราะห์จากหนังสือ “ทางสายกลางของการศึกษาไทย”,
พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ
พุทธวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยกรอบแห่งอธิกรณ-สมถะ๗
:ศึกษาแนวการประยุกต์ใช้สัมมุขาวินัยเยภุยยสิกาวินัย
การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ,
ความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ ปริมาณหรือคุณภาพ, อานิสงส์ของการบริจาคอวัยวะ
ตามหลักพระพุทธศาสนา:กรณีการบริจาคไต

งานวิจัย 
-การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ตำราวิชาการ  

ผลงานแปลและแต่งหนังสือทางวิชาการ
- พัฒนาการแห่งพุทธจริยศาสตร์, พัฒนาการแห่งความคิดแบบอินเดียโบราณ ,
กรรมและการเกิดใหม่, พุทธทัศนะเบื้องต้น, ปรัชญาแห่งนาครชุน, พระพุทธศาสนามหายาน,
พระพุทธศาสนามหายาน : พัฒนาการและสารัตถธรรม,พุทธปรัชญา : สาระและพัฒนาการ,
คัมภีร์วิมุตติมรรค,ลังกาวตารสูตร, 
ผลงานการเรียบเรียง
- คู่มือปฐมสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย, คู่มือการเรียนการสอนวิชาแปลไทยเป็นมคธป.ธ.๕,
ประมวลการสอนธรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน,พระพุทธศาสนาในจีนทิเบตเวียดนาม
ญี่ปุ่น, กฎแห่งความรัก (ปรัชญาความรักในพระพุทธศาสนา)
เอกสารประกอบการสอน
- พุทธปรัชญา, วิชาปรัชญาจีนและญี่ปุ่น, วิชาจริยศาสตร์
บรรณาธิการ
- มหาบัณฑิตสัมมนา :บทความสัมมนาทางวิชาการ, พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่

ที่ปรึกษา 

 

งานบริการสังคม

 

รางวัล / เกียรติบัตร 
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์(เสมาธรรมจักร)ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาสาขาการ
แต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา