รองอธิการบดีพระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระเทพปัญญาสุธี
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระเทพสิงหวราจารย์
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น


พระเทพวราจารย์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

พระราชสีมาภรณ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระราชเขมากร,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่


พระธรรมโมลี,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 

พระราชปริยัติ,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,ศ.พิเศษ ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป