หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

องค์สถาปนา

ประวัติ

สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์/แผนผัง

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

กรรมการบริหารบุคคล

กรรมการการเงินและทรัพย์

กรรมการกำกับดูแลนโยบายฯ


พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
อธิการบดี
ประธานคณะกรรมการ

พระราชวรมุนี,ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
กรรมการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ


พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
พระราชวรเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการและเลขานุการ
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการ
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางวารี เชื้อปรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.
น.ส.นฤมลกชพรรณ จันทรผ่องจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕