หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

องค์สถาปนา

ประวัติ

สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์/แผนผัง

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

กรรมการบริหารบุคคล

กรรมการการเงินและทรัพย์

กรรมการกำกับดูแลนโยบายฯ


พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ

พระราชวรเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝายบริหาร
พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,เลขานุการสภาวิชาการ
พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพระราชวรมุนี,ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระเทพปัญญาสุธี
รองอธิการบดีวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
พระเทพสิงหวราจารย์
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชสีมาภรณ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระเทพวราจารย์ ,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี


พระราชเขมากร,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่


พระธรรมโมลี,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์


พระราชปริยัติ,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ,ศ.พิเศษ ดร. 
รองอธิการบดีวิทยาเขต
บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร.  
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์


พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ,ผศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร. 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์


พระราชวรมุนี, ดร.
รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร.  
ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 

 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชวรเมธี,ดร.  
รก. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติพระโสภณวชิราภรณ์
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
พระศรีรัตนมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
พระราชปริยัติสุนทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระครูสิริเจติยานุกิจ ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม


พระครูสิริปริยัติยานุศาสก์ ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงใหม่

พระครูสิริสุตานุยุต ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูน

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระสิริรัตนเมธี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
พระเมธีสุตาภรณ์  ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา


พระครูกิตติคุโณภาส
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานีพระราชธรรมสารสุธี ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่พระราชธรรมาลังการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์พระศรีปริยัติธาดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระครูศรีวรพินิจ,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยาพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน


พระรัตนมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พระมหาโกมล กมโล,ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

พระเทพศาสนาภิบาล
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีพระศรีสัจญาณมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
 

พระปริยัติพัชราภรณ์ .
ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

พระเทพญาณมงคล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
พระราชสิทธิเวที,ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

พระราชปริยัติเมธี,ดร.
รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ


พระครูโพธิชยานุสิฐิ 
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคายพระครูสุนทรสังฆพินิต
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช


พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา


พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธานี

 พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่


 พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์

 พระครูศรีวรพินิจ,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตพะเยา

 พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์

ผศ.กฤต ศรียะอาจ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะครุศาสตร์

นายพีรวัฒน์ ชัยสุข
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะครุศาสตร์


นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา 
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะครุศาสตร์


ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะมนุษยศาสตร์ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ 
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะมนุษยศาสตร


รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้แทนคณาจารย์
ประจำคณะสังคมศาสตร์


หมายเหตุ :  
๑. อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
- อธิการบดีและรองอธิการบดี สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๕ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
- คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก สิ้นสุดวาระตามข้อ ๓๔ และ ๓๗ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
๓. กรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจำคณะ สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๑ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

 

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕