หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

องค์สถาปนา

ประวัติ

สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์/แผนผัง

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

กรรมการบริหารบุคคล

กรรมการการเงินและทรัพย์

กรรมการกำกับดูแลนโยบายฯ


พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
อธิการบดี
ประธานคณะกรรมการ

พระราชวรเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการ
พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการพระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
กรรมการ
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

กรรมการ
พระราชเขมากร,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
กรรมการ
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร.
รก. ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
กรรมการ


รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ
กรรมการ


 

 
นายสนิท ไชยวงค์คต
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร 
กรรมการ
 

ดร.สำราญ ทองแพง
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงบประมาณ 
กรรมการ

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการ

 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการ
 
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 
ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ
กรรมการ


 
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการนายวิทยา บุรณศิริ
กรรมการ


รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
กรรมการ
พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

นายธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนายทักษิณ ประชามอญ
รองผู้อำนวยการกองแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕