หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

องค์สถาปนา

ประวัติ

สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์/แผนผัง

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

กรรมการบริหารบุคคล

กรรมการการเงินและทรัพย์

กรรมการกำกับดูแลนโยบายฯ


พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
อธิการบดี
ประธานคณะกรรมการ


พระสุวรรณเมธาภรณ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการผู้แทนสภาวิชาการพระเมธีธรรมาจารย์,ดร.  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ


พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ
กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการนายสนิท ไชยวงศ์คต
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพุธทรัพย์ มณีศรี
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ


 รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ
 

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕