วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้

Website: www.dbcc.or.kr


  หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถูกเริ่มนำมาเผยแผ่ในแผ่นดินประเทศเกาหลีเมื่อ ๑,๖๐๐ ปีที่แล้ว ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมา พระพุทธศาสนาก็เริ่มแพร่ หลายจนกลายมาเป็นหนึ่งในศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อโลกจิตวิญญาณของชาวเกาหลีมาก รวมทั้งการเติบโตทางความคิดประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์ แต่เนื่องจากอิทธิพลทางความคิด และวัฒนธรรมวัตถุนิยมแบบตะวันตกทำให้พื้นฐานจิตวิญญาณทางพุทธเผชิญกับแนวคิดที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อที่จะทำาให้พระพุทธศาสนารวมเป็นหนึ่งบนรากฐานทางจิตวิญญาณ วิทยาลัยแห่งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสอน และรูปแบบการฝึกฝนครูสอนศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นผู้ที่เข้าใจบทเรียนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวสายงานวิชาการพร้อมทั้งปฏิบัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องด้วยความเคร่งครัด


  พันธกิจ

  วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบถูกก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ฮู ซุง หยุน (Dr. HuSung-hyun) เพื่อฝึกฝนครูสอนศีลธรรมเมื่อเดือ กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. ๒๕๓๐ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคณะสงฆ์ประเทศเกาหลีทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยแห่งนี้ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางด้านพระพุทธศาสนา ก็คือ การจัดหาแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งนิกายเถรวาทและมหายาน สนับสนุนให้มีการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประชาชนในท้องถิ่นและนานาชาติ


  วัตถุประสงค์และแผนการดำาเนินงาน

   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตผู้จบการศึกษาในสาขาวิชาครูสอนศีลธรรมและภายหลังจากการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำาให้นิสิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำานวน ๙๐ ท่าน บัณฑิตปริญญาโทจำานวน ๒๓ ท่าน และบัณฑิตปริญญาเอกจำนวน ๒ ท่านได้กำาลังทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเกาหลี นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังดำเนินการจัดทาการอบรมวิชาวิปัสสนากรรมฐานสำาหรับการสัมมนาต่างๆ รวมทั้งพระเกาหลี และผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์วิปัสสนา และวิทยาเขตแห่งใหม่ ด้วยเงินทุนประมาณ ๘๑๙,๒๒๕ เหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓


  การจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศไทย

   ในช่วงทุกฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงของปี (๒ ครั้งต่อปี) ทางนิสิตของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกจะเข้าร่วมชั้นเรียนวิปัสสนา และวิชาทั่วไป ณ ประเทศไทย


  การจัดสัมมนานานาชาติ

   เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีการเชิญนักวิชาการ และศาสตราจารย์ชั้นนำาระดับนานาชาติมาเข้าร่วมการสัมมนา โดยมุ่งเน้นการให้ประโยชน์แก่นิสิตและพุทธศาสนิกชน