วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์

วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์

Website: www.bcs.edu.sg


  วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ (BCS) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๘ โดยพระอาจารย์ซิกกวาง เซง อธิการบดีคนปัจจุบัน และเจ้าอาวาสของ วัดกงเม้ง ซานผ่อ กักซี (Kong MengSan Phor Kark See) พันธกิจของวิทยาลัย คือ การดูแลพระสงฆ์ที่พูดสองภาษาให้มีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในด้านพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และการเผยแผ่ไปยังซีกโลกที่พูดสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาบุคลากรที่จำเป็นด้านการศึกษา ปรัชญาทางด้านการสอนของวิทยาลัย มีพื้นฐานมาจากหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา และการให้ความเคารพการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในความสมานสามัคคีเป็นการผสมผสานคำสอนต่างๆ ของแต่ละเชื้อสายโดยเน้นการศึกษาเฉพาะทางด้านพระพุทธศานาจีน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์มีการขยายเพิ่มขึ้นก็เพราะความร่วมมือกันระหว่างกันของสองหลักสูตรที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยกัลยาณิยะ (Kelaniya) ประเทศศรีลังกา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย ในปีพ.ศ. ๒๕๕๑

  ณ ปัจจุบันวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ กำลังเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักสูตร ๓ ปีที่ทำาการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาจีน ซึ่งเป็นหลักสูตร ๔ ปีที่ทำาการสอนโดยใช้ภาษาจีน เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยตามที่กล่าวมาแล้ว

  เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้การสนับสนุนของ มจร ทางวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ได้เริ่มดำเนินการทบทวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนา(พระพุทธศาสนาจีน) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นทางวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ริเริ่มความร่วมมือจัดทำาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสอน เพื่อเป็นการตอกย้ำสัมพันธภาพระหว่างกันและกัน ทางวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ จึงได้นำาเสนอโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วม ภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนาอีกด้วย

   ภายใต้แผนการขยายตัวของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้จัดสร้างแคมปัสของแม่ชีขึ้นที่วัดผ่อเอิ้นฉี (Poh Ern Shih) เพื่อฝึกฝนฆราวาสหญิงในการใช้ชีวิตแบบวัด นิสิตต้องผ่านรายวิชาพื้นฐาน ๒ ปีในการเตรียมตัว และเรียนหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนา รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติและค่านิยมในการเป็นอยู่แบบวัด