วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต ฮังการี

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต ฮังการี

Website: www.tkbf.hu


  วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต เป็นสถาบันการศึกษาทางศาสนาระดับอุดมศึกษาซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยโบสถ์พระพุทธศาสนาธรรมะเกต ดังคำาปณิธานของวิทยาลัยที่แสดงถึงหลักการทั่วไป คือ “วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกต จักทำาการเผยแผ่คำาสอนที่เป็นหลักสากลของแบบแผนประเพณีทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ วิทยาลัยจะไม่เป็นตัวแทนเฉพาะของลัทธิใดลัทธิหนึ่ง แต่จะเปิดโอกาสให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ หลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนาของทุกปรัชญานิยม ซึ่งทางวิทยาลัยได้ตระหนักถึงเป้าหมายในความสามารถนำาไปใช้ได้จริงตามยุคสมัย และวัตถุประสงค์จำาเพาะ คือ การหาภูมิหลังทางจิตวิญญาณที่เหมือนกันของผู้เรียน สำ หรับประเพณีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถทำางานร่วมกันได้”

  วิทยาลัยได้เปิดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคำาสอนทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เดือนกันยายน ปีพ.ศ. ๒๕๓๔ ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยไม่ได้หวังให้ผู้เรียนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาแบบเต็มตัว แต่ทว่าคาดหวังให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับ และเคารพในหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งทีมผู้สอนประกอบไปด้วยอาจารย์ด้านธรรมะของชุมชนของวัด รวมทั้งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติในสาขาปรัชญา การศึกษาทางตะวันออก ฯลฯ

   ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยจะมอบเป็นใบปริญญาครูทางพระพุทธศาสนา (เทวนิยม) ให้แก่ผู้เรียนโดยมีส่วนเสริมคือผู้เรียนจะมีองค์ความรู้จำาเพาะทาง โดยผู้ที่เรียนจบใบปริญญานี้สามารถทำางานเป็น นักสังคมสงเคราะห์ ครูสอนศาสนา หรือครูสอนศิลปะการต่อสู้ ทั้งอาจจะตัดสินใจเข้าถือบวช

   องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และการนำาไปใช้ปฏิบัติจริงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้ง และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการดำาเนินชีวิต ดังนั้นคุณสมบัติเสริมดังกล่าว จึงเป็นรูปธรรมสำาหรับสาขาอาชีพและงานต่างๆ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อนำาเสนอธรรมะในวิถีจริง

   พันธกิจ

  วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต เป็นสถาบันการศึกษาทางศาสนาระดับอุดมศึกษาโดยชื่อที่ตั้งว่า “Dharma Gate” นั้นเป็นการเปรียบเปรยถึงพันธกิจหลักของวิทยาลัย คือ การเปิดประตูเพื่อพบหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา หรือพระธรรม ซึ่งเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของความตระหนักรู้ และการสืบทอดหลักคำาสอน

  ธรรมะ หรือคำาสอนทางพระพุทธศาสนาอาจจะมาในหลากหลายรูปแบบ แต่โดยเนื้อแท้แล้วถูกค้นพบภายใต้ตัวเรา ซึ่งหลักธรรมนี้ แท้จริงแล้วถูกค้นพบโดยบุรุษผู้ซึ่งเดินทางจิตวิญญาณไปสู่ความรู้ตื่น

  บรรดาครูผู้สอนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่จะช่วยผู้เรียนให้ได้ศึกษา และปฏิบัติตามพระธรรม ทางชุมชนจะพิจารณาให้บรรดาเหล่าครูผู้สอน และผู้เรียนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโดยเท่าเทียมกัน ในขณะที่ต้องดำารงรักษาไว้ซึ่งคำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านมาแล้วถึงกว่า ๒,๕00 ปี แต่วิทยาลัยก็ต้องตระหนักถึงการคงไว้ซึ่งพระธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ตามเวลา ณ ปัจจุบัน และภาษาที่จะใช้ รวมทั้งวิธีดำาเนินการสอนที่สามารถเข้าถึงด้วยระดับสติปัญญาแบบเรา

   ทางวิทยาลัยต้องไม่คิดว่า ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสายใดจักแตกต่างกัน หรือดีกว่ากัน แต่ทว่าทางวิทยาลัยควรจะตระหนักรู้ถึงความสมเหตุสมผล และประสิทธิผลที่เท่าเทียมกันต่อผู้คนที่มีทัศนคติแตกต่างกัน วิทยาลัยควรพยายามที่จะศึกษาประเพณีของทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนพิธี และส่งเสริมให้เกิดความงอกงามในรูปลักษณะเฉพาะแบบประเพณีชาวฮังการี หรือชาวยุโรป

   วิทยาลัยจะจัดหาพื้นที่ให้สำาหรับครูผู้สอนพระพุทธศาสนา สำ หรับการสอนตามแนวทางประเพณีนิยมทุกแบบ รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนทางวิชาการโดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างทาง

  ระดับสังคม ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยยังจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติข้างต้น รวมไปถึงวิธีการสอนและระบบการสอบ

  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ทางวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้ตัวผู้เรียนทำาการศึกษาด้วยตนเอง บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างครู-ศิษย์ นอกเหนือจากชั้นเรียนต่างๆ ตามปกติ โดยมีกลวิธีในการฝึกฝนต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อการส่งผ่านข้อมูลตามความเป็นจริง และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่จำาเป็นในการตระหนักรู้ภายในถึงหลักธรรมคำาสอน และเน้นที่ความเป็นอิสระทางจิตวิญญาณ

  ตามความเป็นจริง วิทยาลัยควรจะเปิดกว้างในการสื่อสารสนทนากับทุกๆ ศาสนา และลัทธิความเชื่อที่มีความเห็นร่วมทางทัศนคติที่เปิดกว้าง เพราะวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าทุกๆ พิธีกรรมทางศาสนาจะเป็นตัวส่งเสริมที่สำาคัญให้เกิดการบรรเทาทุกข์ และจากความเห็นดังกล่าว วิทยาลัยจึงต้องพยายามบริการ และทำาประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ รวมทั้งปัจเจกบุคคลอย่างเต็มความสามารถ