วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา

วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา

Website: www.siba.edu.lk


   วิทยาลัยพระพุทธศาสนา เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา หรือ SIBA ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นโครงการให้การศึกษาระดับสูงของวัดศรี ดาลาดา มาลิกาวา(Sri Dalada Maligawa) ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว และเป็นวัดสำาคัญทางศาสนาพุทธที่ผู้คนให้ความนับถือสักการะมากที่สุด

   วิทยาลัยแห่งนี้ มีความสำาคัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสำาหรับชาวศรีลังกาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป เนื่องจากเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้ความดูแลของวัดศรี ดาลาดามาลิกาวา จุดเริ่มต้นในการก่อตั้งวิทยาลัยแห่งนี้เกิดจากคำาแนะนำา และคำาอวยพรของพระราชาคณะ พระธรรมาจารย์มหานายาเก เทราส (The most Venerable Prelates Mahanayake Theras) ท่านประทีป นีลังกา เดลา (Hon. Pradeep Nilanga Dela) the Chief Lay Custodian (Diyawadana Nilame) of Sri Dalada Maligawa association withthe Sri Dalada Maligawa

   ความคิดริเริ่มในการก่อตั้งวิทยาลัยแห่งนี้เกิดจากคำาแนะนำและโครงร่างในการจัดตั้งสถาบันซึ่งเขียนขึ้นโดย ดร. จี เอ โซมารัทเน (Dr. G.A. Somaratne) ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา แห่งมหาวิทยาลัยเพลาเดนียา

  วิทยาลัยพระพุทธศาสนา SIBA ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนา เลเกเล กุนดาซาเล(Pallekele, Kundasale) และเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็เริ่มดำาเนินการทางด้านวิชาการ โดยการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. จี เอ โซมารัทเน รองอธิการบดีคนเก่าของมหาวิทยาลัยเพลาเดนียา ขึ้นเป็นอธิการบดีคนแรกของวิทยาลัย SIBA ภายใต้คำาเชิญของท่านประทีปนีลังกา เดลา ประธานบริหารนิสิต SIBA ซึ่งเป็นผู้นำารุ่นที่ ๑ ของนิสิตระดับปริญญาตรี และได้เข้ารับตำแหน่งยอย่างเป็นทางการจาก ฯพณฯ ท่านมาฮินดา ราชาพักเซ (MahindaRajapakse) ประธานาธิบดีของศรีลังกา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งในวันนี้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนใหม่ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา (SIBA)โดยฯพณฯ ท่านประธานาธิบดีศรีลังกา ท่านทูตจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ และประธาน SIBAโดยในวันเดียวกันนี้เองที่มีการเริ่มใช้เวบไซต์วิทยาลัย

  พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางมาทำาพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ใหม่นี้ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และห้องเรียนต่างๆ ทำการเปิดการเรียนการสอนประจำาปีการศึกษาใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

   วัตถุประสงค์

   วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา (SIBA) เป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นภายในอาณาบริเวณวัด และมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ SIBA เป็นวิทยาลัยที่มีหลักสูตรทั้งภาคปกติ และภาคนานาชาติ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากกรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยถูกออกแบบมาเพื่อผลิตผู้นำาทางด้านศาสนา สังคม และการเมืองทั้งที่เป็นชาวพื้นเมืองและต่างชาติ โดยในขณะเดียวกันยังเป็นผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำาสอน และเป็นผู้ที่สามารถเผยแผ่พระศาสนาได้

   หลักสูตรทางการศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นให้ผู้ที่จบการศึกษา:

  ๑) เป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องพุทธธรรมทั้งภาคการศึกษา ภาคปฏิบัติ และนำาไปใช้ได้จริงในชีวิต

  ๒) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

  ๓) เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาสิงหล ภาษาทมิฬ รวมทั้งภาษาที่ใช้ใงานวิจัยเพื่อนำาไปใช้ได้จริงในการบริหารงาน การสื่อสาร และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๔) เป็นผู้ที่ไม่มีอคติ ไม่มีความลำาเอียง หรือขาดความยุติธรรม เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างน่ายกย่อง คิดบวก กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อสถานการณ์

  ๕) เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี มีความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าอกเข้าใจ และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำาของตน

  ๖) เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการจัดการความสมดุลระหว่างศีลธรรมและการเจริญทางวัตถุ

  ๗) เป็นผู้ที่คงไว้ซึ่งกฎหมายกฎระเบียบ และวินัยในทางสังคม ทั้งยังสามารถเสริมสร้างให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มชนในสังคม และชุมชน