หน้าหลัก
เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฏก

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในวโรกาสที่
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีสมโภช
พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

 
  รายละเอียดอื่น ๆ ในหนังสือ :
มหาจุฬาเตปิฏกมหามหคาถา
สมโภชพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สัมโมทนียกถา
คำปรารภ
คำนำ
อนุทินการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย
ภาคผนวก