ลงทะเบียนใช้งาน CD-Rom
พระไตรปิฎกออนไลน์
 


พระไตรปิฏก CD-ROM
พระไตรปิฎกคืออะไร
     พระไตรปิฎก ก็คือคัมภีร์ที่ประมวลเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจารึกไว้  พระไตรปิฎกจึงเป็นที่รวบรวม บรรจุไว้ หรือจารึกไว้ ซึ่งพระพุทธศาสนานั้นเอง
      ในเมื่อพระพุทธศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระไตรปิฎกเป็นที่ประมวลไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้า  เพราะฉะนั้น การรักษาพระไตรปิฎกจึงเป็นการรักษาพระพุทธศาสนา
อ่านต่อ

 


your are visiting
Free Web Counters

พระไตรปิฎก CD-ROM ๑ ชุด ประกอบด้วย CD ๒ แผ่นได้แก่...
CD - ROM แผ่นที่ ๑ Graphic&Multimedia

เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ การทำสังคายนา และ การพัฒนาการของพระไตรปิฏกจากชมพูทวีปแดนพุทธภูมิสู่ศรีลังกาสุวรรณภูมิ และประเทศไทย ผ่านสื่อมัลติมิเดียร่วมสมัย
CD - ROM แผ่นที่ ๒ ระบบสืบค้นพระไตรปิฏก

ระบบสืบค้น โดย คำ วลี ระบบสืบค้นแบบเชื่อมโยง การเข้าถึงผ่านสารบัญ เล่ม ข้อ หน้า และผ่านดรรชนีท้ายเล่ม พร้อมบทนำสรุปสาระสำคัญของพระไตรปิฎกทั้ง ๔๕ เล่ม

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก CD-ROM
อ่านรายละเอียด

บทความพระไตรปิฎก
 
 
ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกบาลี

พระเมธีรัตนดิลก

พระไตรปิฎกภาษาสันสกฤต

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต)

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากวิริยะ สู่ปัญญา เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาคู่ชาติไทย

เบญจวรรณ มนัสไพบูลย์

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในมุมมองของนักวิชาการ

ผศ.ดร.สมภาร พรมทา

เปิดตู้พระไตรปิฎก

นายอดิศักดิ์ ทองบุญ

อ่านบทความทั้งหมด