ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก l ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก l พระไตรปิฎกวิจารณ์ l บทความพระไตรปิฎก  

หน้าหลัก
พระไตรปิฎกวิจารณ์ (A Critical Study of the Tipitฺaka)
   
 
หนังสืออ้างอิง
๑. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หลักสูตรระเบียบปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.
๒. การศาสนา, กรม. พระไตรปิฎกฉบับหลวง. (๔๕ เล่ม), กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๕.
๓. ณรงค์ จิตฺตโสภโณ, พระมหา. หลักธรรมสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจ. กรมการศาสนา, ๒๕๒๖.
๔. ณรงค์, เสฐียรพงษ์, บรรจบ. พระไตรปิฎกศึกษา. มหาจุฬาฯ, ๒๕๒๘. (เป็นเล่มโรเนียว)
๕. แสง จันทร์งาม. ตายแล้วเกิด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๗.
หน่วยการบรรยาย
ทบทวนโครงสร้างพระไตรปิฎก
ทบทวนเนื้อหาพระไตรปิฎก
หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
สังคมพุทธทัศนะ
เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ
พุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษา
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีวิวัฒนาการกับอัคคัญญสูตร
พุทธศาสนากับการเกิดใหม่
พุทธศาสนากับศาสนาเทวนิยม
ทบทวนสรุป
ทบทวนสรุป
หนังสืออ้างอิง
๖. วิทค์ วิศทเวทย์ และ เสฐียรพงษ์ วรรณปก .พระพุทธศาสนา. กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๘.
๗. พระราชวรมุนี (ประยยุทธ์ ปยุตฺโต) .ปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพ : โกมลคัมทอง, ๒๕๒๕.
๘. ___________พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓๑ กรุงเทพ . มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.
๙. ___________พจนานุกรมพุทธศาสตร์. ฉบับ ประมวลธรรม, กรุงเทพ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๘.
๑๐. __________พจนานุกรมพุทธศาสนตร์. ฉบับประมวลศัพท์.กรุงเทพ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒๘.
๑๑. Wallband & Taylor, Xivilizatiol., Present, 4th Edition Scott Foreman Company, Chicago, 1955.

 


top