ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก l ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก l พระไตรปิฎกวิจารณ์ l บทความพระไตรปิฎก  

หน้าหลัก
พระไตรปิฎกวิจารณ์ (A Critical Study of the Tipitฺaka)
   

แนววิชา ศึกษาแบบวิจารณ์และเปรียบเทียบหลักคำสอนในพระไตรปิฎกอย่างกว้างขวาง เน้นหลักการที่สำคัญ คือ หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา สังคมพุทธทัศนะ เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ พุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษา วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา อัคคัญญสูตรกับทฤษฎีวิวัฒนาการ พุทธศาสนากับการเกิดใหม่ พุทธศาสนากับศาสนาเทวนิยม

หน่วยการบรรยาย แบ่งออกเป็น ๑๒ หน่วยคือ

ทบทวนโครงสร้างพระไตรปิฎก
ทบทวนเนื้อหาพระไตรปิฎก
หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
สังคมพุทธทัศนะ
เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ
พุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษา
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีวิวัฒนาการกับอัคคัญญสูตร
พุทธศาสนากับการเกิดใหม่
พุทธศาสนากับศาสนาเทวนิยม
ทบทวนสรุป
ทบทวนสรุป
หนังสืออ้างอิง