หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
ศึกษาปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยจิตสังคมที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้การเรียนการสอนของนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) ...ณัชชา สกุลศิริปริณดา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการกำหนดอนาคตชีวิตตนเองของวัยรุ่น ในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) ...กฤตกัญญาวีร์ วรธรรมธยาน์
ทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของชุมชนไทย-จีน บ้านชากแง้ว จังหวัดชลบุรี (สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) ...พุทธธิดา มากพูน
แรงจูงใจในการพัฒนาตนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) ...THACH MINH TRUNG
รูปแบบการบริหารจัดการเชิงพุทธของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมหาธนา ตนฺติปาโล (แสนณรงค์)
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระปลัดณรงค์ธรรม กตธมฺโม (หงษ์สิบสอง)
รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักไตรสิกขาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดภาคกลาง (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูอุทัยปริยัติโกศล (เสถียร ยอดสังวาลย์)
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...นิพนธ์ ขาวเอี่ยม
รูปแบบการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูปลัดอเนก ปุณฺณวุฑฺโฒ (แก้วดวงดี)
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์มหายานในประเทศไทย (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมหาสุริยา คั้นพ๊าบ (แสงอินตา)
รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โรงเรียนสอนดนตรี กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง(สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...ณัฐนันทพล โปรเทียรณ์
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระสุริยน กตทีโป (ทับโชติ)
การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระศิริชัย อภิชิโต (โรจน์จรัสกุล)
แนวทางการพัฒนาโครงการฝึกอบรมธรรมทายาทสำหรับวัดพระธรรมกายในจังหวัดปทุมธานี (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน (หนูเกื้อ)
การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างพอเพียงของชุมชุนวัดอุทัยธารามเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูสมุห์วรวุฒิ เขมปญฺโญ (คงจันทร์)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐     ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓    ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒    ๑๙๓    ๑๙๔    ๑๙๕    ๑๙๖    ๑๙๗    ๑๙๘    ๑๙๙    ๒๐๐    ๒๐๑    ๒๐๒    ๒๐๓    ๒๐๔    ๒๐๕    ๒๐๖    ๒๐๗    ๒๐๘    ๒๐๙    ๒๑๐    ๒๑๑    ๒๑๒    ๒๑๓    ๒๑๔    ๒๑๕    ๒๑๖    ๒๑๗    ๒๑๘    ๒๑๙    ๒๒๐    ๒๒๑    ๒๒๒    ๒๒๓    ๒๒๔    ๒๒๕    ๒๒๖    ๒๒๗    ๒๒๘    ๒๒๙    ๒๓๐    ๒๓๑    ๒๓๒    ๒๓๓    ๒๓๔    ๒๓๕    ๒๓๖    ๒๓๗    ๒๓๘    ๒๓๙    ๒๔๐    ๒๔๑    ๒๔๒    ๒๔๓    ๒๔๔    ๒๔๕    ๒๔๖    ๒๔๗    ๒๔๘    ๒๔๙    ๒๕๐    ๒๕๑    ๒๕๒    ๒๕๓    ๒๕๔    ๒๕๕    ๒๕๖    ๒๕๗    ๒๕๘    ๒๕๙    ๒๖๐    ๒๖๑    ๒๖๒    ๒๖๓    ๒๖๔    ๒๖๕    ๒๖๖    ๒๖๗    ๒๖๘    ๒๖๙    ๒๗๐    ๒๗๑    ๒๗๒    ๒๗๓    ๒๗๔    ๒๗๕    ๒๗๖    ๒๗๗    ๒๗๘    ๒๗๙    ๒๘๐    ๒๘๑    ๒๘๒    ๒๘๓    ๒๘๔    ๒๘๕    ๒๘๖    ๒๘๗    ๒๘๘    ๒๘๙    ๒๙๐    ๒๙๑    ๒๙๒    ๒๙๓    ๒๙๔    ๒๙๕    ๒๙๖    ๒๙๗    ๒๙๘    ๒๙๙    ๓๐๐    ๓๐๑    ๓๐๒    ๓๐๓    ๓๐๔    ๓๐๕    ๓๐๖    ๓๐๗    ๓๐๘      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕