หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
ประสิทธิผลการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระครูสังฆรักษ์ชานนท์ สิริธมฺโม ( พูลสวัสดิ์ )
การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระอธิการวชิรบดินทร์ ธมฺมสรโณ (ภัทระธรรมวงศ์)
บทบาทพระสงฆ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และชุมชนในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระครูใบฎีกาอุดมศักดิ์ อภินนฺโท (อินทร์ทรัพย์)
การบริหารจัดการพระเครื่องเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ พระสงฆ์ไทย (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระกริชวัฒน์ ชยวฑฺฒโน (แก้ววิเชียร)
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระสุชินนะ อนิญฺชิโต (พรหมนิล)
การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร)
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระกรวิก ยติกโร (เทียมเพชร)
ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระทวีศักดิ์ เตชธโร (สุขสำราญ)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกลุ่มเล็ดพันธุ์แห่งปัญญาใน สถานศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระเฉลิมชัย โชติโก (เปลี่ยนประดับ)
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนของพระสงฆ์ในอำเภอ เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระอนุสรณ์ จนฺทสาโร (อ้นทอง)
บทบาทพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระครูสุนทรจรณคุณ (จวน สุเขสิโน)
การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม: กรณีศึกษา พระสังฆาธิการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล (ธวัชชัย ญาณวีโร)
การพัฒนาวัดในตำบลบางจะเกร็ง เขต 1 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระครูธรรมธรเลื่อน ขนฺติสาโร (เกิดเจิด)
การศึกษาเปรียบเทียบบัณฑิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาขงจื๊อ ...พระสมพร โชติวโร (ทิกามล)
ศึกษาเปรียบเทียบสมาธิในศาสนาพุทธเถรวาทกับโยคะในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ...พระมหาคำนวล อคฺคจิตฺโต (นวลคำ)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓    ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒    ๑๙๓    ๑๙๔    ๑๙๕    ๑๙๖    ๑๙๗    ๑๙๘    ๑๙๙    ๒๐๐    ๒๐๑    ๒๐๒    ๒๐๓    ๒๐๔    ๒๐๕    ๒๐๖    ๒๐๗    ๒๐๘    ๒๐๙    ๒๑๐    ๒๑๑    ๒๑๒    ๒๑๓    ๒๑๔    ๒๑๕    ๒๑๖    ๒๑๗    ๒๑๘    ๒๑๙    ๒๒๐    ๒๒๑    ๒๒๒    ๒๒๓    ๒๒๔    ๒๒๕    ๒๒๖    ๒๒๗    ๒๒๘    ๒๒๙    ๒๓๐    ๒๓๑    ๒๓๒    ๒๓๓    ๒๓๔    ๒๓๕    ๒๓๖    ๒๓๗    ๒๓๘    ๒๓๙    ๒๔๐    ๒๔๑    ๒๔๒    ๒๔๓    ๒๔๔    ๒๔๕    ๒๔๖    ๒๔๗    ๒๔๘    ๒๔๙    ๒๕๐    ๒๕๑    ๒๕๒    ๒๕๓    ๒๕๔    ๒๕๕    ๒๕๖    ๒๕๗    ๒๕๘    ๒๕๙    ๒๖๐    ๒๖๑    ๒๖๒    ๒๖๓    ๒๖๔    ๒๖๕    ๒๖๖    ๒๖๗    ๒๖๘    ๒๖๙    ๒๗๐    ๒๗๑    ๒๗๒    ๒๗๓    ๒๗๔    ๒๗๕    ๒๗๖    ๒๗๗    ๒๗๘    ๒๗๙    ๒๘๐    ๒๘๑    ๒๘๒    ๒๘๓    ๒๘๔    ๒๘๕    ๒๘๖    ๒๘๗    ๒๘๘    ๒๘๙    ๒๙๐    ๒๙๑    ๒๙๒    ๒๙๓    ๒๙๔    ๒๙๕    ๒๙๖    ๒๙๗    ๒๙๘    ๒๙๙    ๓๐๐    ๓๐๑    ๓๐๒    ๓๐๓    ๓๐๔    ๓๐๕    ๓๐๖    ๓๐๗    ๓๐๘      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕